Javna nabavka izgradnje cevovoda

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица jkpivanjica.rs О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља Место извођења радова – насеље Лучка Река у Ивањици. Класификација делатности – 42.21 Изградња цевовода. Назив и ознака из општег речника набавке – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију – 45231300-8 Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене. Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком ”Понуда за јавну набавку радова на изградњи магистралног цевовода – не отварати” и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 26.08.2019.године до 12 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26.08.2019.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

Javna nabavka usluge osiguranja

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga
Predmet javne nabavke su usluge – osiguranje imovine i lica.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Usluge osiguranja – 66510000-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene – premije osiguranja.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku usluga osiguranja – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 20.08.2019.godine do 10 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.08.2019.godine u 10,15 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Obaveštenje parking servisa

Obaveštavaju se korisnici parking servisa da u vreme od 26.04.2019 godine zaključno sa 29.04.2019. godine kao i dana 01.05.2019 godine i 02.05.2019 godine neće naplaćivati parking za vreme Državnih praznika.

Javna nabavka kontejnera za komunalni otpad

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke su kontejneri za komunalni otpad.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Kontejneri za otpad – 44613700-7.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku kontejnera za komunalni otpad – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 11.04.2019.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 11.04.2019.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.