Позив за подношење понуда за закуп земљишта

НАБАВКА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗЈН
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
Страна 1/ 20
ЈКП ,,ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА
НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА
ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
БР. 2-2-28/2022
НАБАВКА ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЗАКУПА
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда: 30.08.2022.године до 13,00 часова
Јавно отварање: 30.08.2022.године у 13,30 часова
ИВАЊИЦА, АВГУСТ 2022.ГОДИНЕНАБАВКА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗЈН
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
Страна 2/ 20
На основу члана 12. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама
и члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
jkpivanjica.rs
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису
обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара
Предмет набавке је земљиште путем закупа.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге давања у најам земљишта – 70321000-7
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом
најниже понуђене цене.
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији са назнаком ”Понуда за набавку ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЗАКУПА – не
отварати” и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до
30.08.2022.године до 1300 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.08.2022.године у 1330 часова у
седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само понуђачи лично
односно овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни
да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка
јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код
понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Наручилац ће понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија доставити
уговор на потписивање у року од 3 дана од дана истека рока за достављање
понуда.
Понуђач који није изабран обавештава се о закљученом уговору на његов
изричит писани захтев.
Додатне информације могу се добити путем телефона 032/664-170 и e-mail
адресе: jakopko@mts.rs – особа за контакт: Добривоје Поповић у периоду од
7,00-15,00 часова.