Monthly Archives: October 2014

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara-Kombinovana mašina

Logo

Predmet javne nabavke su dobra – Kombinovana mašina sa tarupom, hidrauličnim čekićem, kašikom širine 300 mm i hidrauličnom daskom za čišćenje snega
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Utovarivači sa prednjom lopatom i zadnjom kašikom – 43251000-7
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku kombinovane mašine – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 01.12.2014.godine do 12,00 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 01.12.2014.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Konkursna dokumentacija – kombinovana mašina

Poziv za podnošenje ponuda – kombinovana mašina

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije – kombinovana mašina

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Izmena Konkursne dokumentacije – kombinovana mašina 2

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 3

 

Izvođenje radova na vodovodnoj mreži

Zbog izvođenja radova na povezivanju cevovoda posle zamene azbestnih cevi, dana 30.10.2014.godine, u vremenu od 8,15 do 09,00 časova, biće obustavljena isporuka vode svim korisnicima na području od ”Rebekove kafane” do skretanja za ”Krtinice”.

Prekidi Vodosnadbevanja

Zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži, dana 30.10.2014. god. doćiće do prekida u vodosnadbevanju građana koji žive u u ulici od Spomenika Revolucije do Doma Invalida u periodu od 8h – 10h, kao i građanima od Spomenika Revolucije do Mosta na Kušićanu od 11h -13h.

skyscrapercity-ivanjica

Prijava stanja vodomera

Obaveštavaju se građani da mogu prijaviti stanje vodomera preko kontakt forme na sajtu.

Napominjemo da je obavezno da prilikom prijave stanja vodomera korisnici ostave sve podatke, od kojih je najbitniji korisnički br. sa računa kako bi se proverila verodostojnost lica koje prijavljuje stanje.

Untitled-2.fw