Daily Archives: December 3, 2014

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke HTZ opreme

energorazvoj-4

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
LogoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara


Predmet javne nabavke je lična zaštitna oprema.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Odeća, obuća, prtljag i pribor – 18000000-9.

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku lične zaštitne opreme – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 11.12.2014.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 11.12.2014.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Dokumentaciju možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

Poziv za podnošenje ponuda – lična zaštitna oprema

Konkursna dokumentacija – lična zaštitna oprema

Prekidi u vodosnadbevanju naselja Šljivići

U Periodu od 08.30h  – 10.30h biće obustavljena isporuka vode u naselju ”Šljivići” zbog uvođenja novih priključaka na vodovodnu mrežu.

Radovi