Monthly Archives: December 2014

Zabranjeno Parkiranje na prostoru Jelića polje ( ”Sajmišta”

Od 26.12.2014. godine po odluci opštine  zabranjeno je parkiranje na ovom prostoru.

Zabranjeno Parkiranje

Zabranjeno Parkiranje

Ukoliko je potrebno da se vozilo isparkira sa ovog prostora javiti se na tel: 032/662-549

ili dežurnom licu:

Damljanović Radojica 22.12.2014-29.12.2014

064/8273102

Kostić Miljojko 29.12.2014-05.01.2015

064/8273117

Održan okrugli sto na temu Zaštite životne sredine

Evropski omladinski centar, u saradnji sa Lokalnom kancelarijom za mlade opštine Ivanjica, realizovao je okrugli sto “Zeleni aktivista – mladi za životnu sredinu“ 03.12.2014. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Kluba za mlade opštine Ivanjica.

Skupu su prisustvovali predstavnici Kancelarije za mlade, uduženja mladih i za mlade iz opštine, kao i predstavnici drugih organizacija i institucija koje u svom fokusu imaju zaštitu životne sredine.

Cilj skupa bio je upoznavanje sa omladinskim aktivizmom u oblasti zaštite životne sredine n lokalnom nivou.
Okrugli sto omogućava da se zajedničkim snagama mapiraju problemi životne sredine na lokalnom nivou i predlože načini uključivanja mladih u njihovo rešavanje.
Takođe, ovaj skup doprinosi jačanju organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou, stavljajući poseban naglasak na mlade.

Predstavljene su i nagrade „Zeleni aktivista“ , „Zeleni pečat“ i ” Zelena inicijativa” koje se dodeljuju najistaknutijem pojedincu, odnosno kancelariji za mlade, odnosno formalnoj ili neformalnoj grupi mladih ljudi u 2014. godini, angažovanim na zaštiti životne sredine na lokalnom i/ili nacionalnom nivou.

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke HTZ opreme

energorazvoj-4

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
LogoJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara


Predmet javne nabavke je lična zaštitna oprema.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Odeća, obuća, prtljag i pribor – 18000000-9.

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku lične zaštitne opreme – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 11.12.2014.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 11.12.2014.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Dokumentaciju možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

Poziv za podnošenje ponuda – lična zaštitna oprema

Konkursna dokumentacija – lična zaštitna oprema

Prekidi u vodosnadbevanju naselja Šljivići

U Periodu od 08.30h  – 10.30h biće obustavljena isporuka vode u naselju ”Šljivići” zbog uvođenja novih priključaka na vodovodnu mrežu.

Radovi