Monthly Archives: January 2015

Prekinuto Vodosnadbevanje naselja Bukovica

Zbog pucanja cevi na magistralnom cevovodu, biće prekinuto vodosnadbevanje naselja Bukovica u periodu od  08h – 11h .

Pukla Cev

Javna Nabavka Goriva

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara

benzin_gorivo
Predmet javne nabavke su dobra – gorivo za potrebe voznog parka naručioca
Opis predmeta nabavke:
Goriva: evro dizel, benzin – evro premijum BMB 95 i tečni naftni gas
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Nafta i destilati – 09130000
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude čiji su elementi: ponuđena cena i troškovna ekonomičnost.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za goriva – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 12.02.2015.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 12.02.2015.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Dokumentaciju možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

Poziv za podnošenje ponuda – gorivo

Konkursna dokumentacija – gorivo

Javna Nabavka El. Energije

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra

struja-poskupljenje-struje-povecanje-racuna-tarifni-sistem-1361919804-274233

Predmet javne nabavke je električna energija koja se isporučuje na mernim mestima naručioca.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – 09310000-5 Električna energija.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku električne energije – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 21.01.2015.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 21.01.2015.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Dokumentaciju možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

Poziv za podnošenje ponuda – električna energija

Konkursna dokumentacija – električna energija

Prekidi u vodosnadbevanju

Dana 14.01.2015. godine u 01h posle ponoći došlo je do pucanja cevi na magistralnoj vodovodnoj mreži, stoga će za vreme sanacije tih cevi biti obustavljena isporuka vode u naselju sa leve strane Moravice ( Milinka Kušića,Boška Petrovića, Javorska, Nušićeva, Miće Matovića) sve do Novog Mosta do daljnjeg.

Korisnici će naknadno biti obavešteni na portalu JKP-a o vremenskom periodu koji će biti potreban za sanaciju ovog kvara.

Cevovod Spomenik Revolucije