Monthly Archives: February 2015

Obustava isporuka vode u Partizanskoj zbog pucanja cevi

Radovi

Radovi

Zbog pucanja cevi u Partizanskoj ulici biće obustavljena isporuka vode u periodu od 7.30-10.00 časova

Obaveštenje

JKP ”Komunalno” Ivanjica zajedno sa Parking servisom neće raditi u periodu od 16-17 februra zbog dana državnosti.

Podizanje zastave

Javna nabavka vodovodnog materijala

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke je vodovodni materijal.
vodovodne-instalacije.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Cevovodi, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli – 44160000-9.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku vodovodnog materijala – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 19.02.2015.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 19.02.2015.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Svu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Poziv za podnošenje ponuda – vodovodni materijal

Konkursna dokumentacija – vodovodni materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – vodovodni materijal

Slanje računa poštom za građane od 05-10tog u mesecu

Logo-full

Korisnici komunalnih usluga dobijaće račune za vodu i komunalije od 05-10 u mesecu. Slanje računa vršiće Pošta Srbije. U prilogu je dat račun sa objašnjenjem detalja.

Ukoliko korisnik ne dobije ili izgubi račun, isti će moći da dobije u direkciji komunalnog preduzeća svakog radnog dana.

d:vinfo15maintmp-9V0FWW7V___RACIV.FRX