Monthly Archives: April 2015

Javna nabavka usluga osiguranja imovina i lica

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga

Logo-full
Predmet javne nabavke su usluge – osiguranje imovine i lica.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Usluge osiguranja – 66510000-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene – premije osiguranja.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku usluga osiguranja – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 27.05.2015.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 27.05.2015.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.

 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – osiguranje

Dežurna služba

Dežurnu službu možete dobiti na broj : 0658840444

Dežurna služba.fw

JAVNO NADMETANjE ZA PRODAJU POLOVNOG VOZILA I RADNE MAŠINE

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/2011 i 88/2013) i Odluke Nadzornog odbora JKP ,,Komunalno” Ivanjica od 01.08.2014.godine

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA

Logo-full

O B J A V Lj U J E

JAVNO NADMETANjE
ZA PRODAJU POLOVNOG VOZILA I RADNE MAŠINE

Predmet javnog nadmetanja radi prodaje su polovno vozilo i radna mašina sa sledećim početnim cenama:

1. Kamion – smećara marke ,,Zastava” tip ,,650” rotopres, godine proizvodnje 1987, jačine motora 74 kW, nosivosti 5.000 kg – početna cena: 400.000 dinara bez poreza na dodatu vrednost;
2. Buldožer marke ,,14 oktobar” tip ,,TG 75” godine proizvodnje 1980, jačine motora 75 KS – početna cena: 500.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost.

Javno nadmetanje će se održati dana 24.04.2015.godine u 1200 časova u prostorijama garaže JKP ,,Komunalno” Ivanjica u ulici Zorana Đinđića (Milinka Kušića). Vozilo i radna mašina se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Zainteresovana lica mogu razgledati predmetna vozila svakog radnog dana od 7-14 časova u krugu garaže JKP ,,Komunalno” Ivanjica. Javno nadmetanje će se održati ako istom budu prisustvovala najmanje dva zainteresovana kupca za vozilo odnosno radnu mašinu posebno. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja do 23.04.2015.godine do 1400 časova uplate kauciju za nadmetanje u iznosu od 48.000 dinara za kamion-smećaru odnosno 50.000 dinara radnu mašinuu i potpišu izjavu da su saglasni sa uslovima javnog nadmetanja. Kaucija se plaća gotovinski na blagajni JKP ,,Komunalno” Ivanjica, o čemu će se uplatiocu izdati priznanica, a na sam dan nadmetanja plaćanje i potpisivanje izjave je moguće izvršiti i u prostoriji u kojoj se održava nadmetanje neposredno pred početak nadmetanja odnosno najkasnije do 1200 časova. Licitiranje se vrši u dinarima u iznosima bez poreza na dodatu vrednost za kamion smećaru, s tim što će plaćanje kupoprodajne cene biti uvećano za iznos pripadajućeg poreza na dodatu vrednost. Licitiranje za radnu mašinu se vrši u dinarima u iznosima sa porezom na dodatu vrednost. Prilikom licitiranja, cena se može podizati za minimalno 10.000 dinara bez gornje granice. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju licima koja ponude najveće cene. Ukoliko dva učesnika javnog nadmetanja ponude istu najveću cenu za vozilo odnosno radnu mašinu, prednost ima lice koje je prvo izlicitiralo tu cenu, izuzev u slučaju da najveća ponuđena cena bude početna cena gde će prednost imati lice koje se ranije prijavilo na licitaciju potpisivanjem izjave i uplatom kaucije. Na licitaciji može učestvovati lice u svoje ime i za svoj račun odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odnosno drugo lice uz overeno punomoćje lica u čije ime i za čiji račun istupa. JKP ,,Komunalno” Ivanjica zadržava predmete javnog nadmetanja do uplate celokupne kupoprodajne cene, a učesnici javnog nadmetanja koji su ponudili najveće cene dužni su na dan javnog nadmetanja da potpišu kupoprodajne ugovore, a u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora da isplate kupoprodajne cene u celosti, u suprotnom pojedini ugovori neće imati važnost, a JKP ,,Komunalno” Ivanjica može prodati pojedine predmete javnog nadmetanja sledećem najpovoljnijem ponuđaču. Učesnicima koji odustanu od javnog nadmetanja ili čije ponude ne budu prihvaćene kaucija će se vratiti odmah po završenom nadmetanju. Kaucija se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u kupoprodajnu cenu, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog javnog nadmetanja odustane od potpisivanja ugovora ili ne izvrši u roku uplatu kupoprodajne cene u celosti, pa će se kaucija smatrati kaparom kao odustanicom. Potpisivanjem izjave o učešću na licitaciji učesnici su saglasni da su ponudili početnu cenu. Sve ostale informacije možete dobiti putem telefona (032) 664-170.
D I R E K T O R
Milan Maslarević

Srećne Uskršnje Praznike želi Vam JKP ”Komunalno” Ivanjica

Srećne Uskršnje Praznike želi Vam JKP ”Komunalno” Ivanjica

NEKA RADOST, LjUBAV I MIR ISPUNE VAŠA SRCA,

U DANE NAJVEĆEG HRIŠĆANSKOG PRAZNIKA.

HRISTOS VOSKRESE

uskrs2