Monthly Archives: May 2015

Prekidi u vodosnadbevanju ulice Milinka Kušića tokom izvođenja radova

Zbog izvođenja radova u ulici Milinka Kušića ( od Gliječkog mosta do Novog mosta), dana 22.05.2015. god. doćiće do prekida u vodosnadbevanju građana koji žive u u toj ulici.  Vodosnadbevanje će biti nastavljeno po završetku radova u toku dana.

Radovi

Radovi

Prekidi u vodosnadbevanju od Spomenika Revolucije do Nisove pumpe

Zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži, dana 20.05.2015. god. doćiće do prekida u vodosnadbevanju građana koji žive u u ulici od Spomenika Revolucije do ”Jugopetrolove” pumpe ( NIS), vodosnadbevanje će se nastaviti u toku dana nakon otklanjanja kvara.

Za to vreme cisterne sa vodom biće postavljene u centru grada.

skyscrapercity-ivanjica

Prekidi u vodosnadbevanju naselja Mrkočevac

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 20.05.2015. godine biće obustavljeno vodosnadbevanje naselja Mrkočevac do otklanjanja kvara.

Za to vreme za građane tog naselja biće postavljena cisterna sa vodom u okolini vrtića.

Cisterna

Prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora pogrebne prodavnice na Ivanjičkom groblju

Logo-full

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/2011 i 88/2013)

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLjANjE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
POGREBNE PRODAVNICE NA IVANjIČKOM GROBLjU

Pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave pismene ponude za zakup poslovnog prostora pogrebne prodavnice na Ivanjičkom groblju u Ivanjici. Ponude slati poštom ili ih predati lično u zatvorenoj koverti na adresu JKP ”Komunalno” Ivanjica, ul. Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica, sa naznakom ”ponuda za zakup-ne otvarati”. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje na navedenu adresu stignu do 15.05.2015.godine do 12 časova. Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine koja se nudi, za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju. Svi zainteresovani, pre dostavljanja ponuda mogu razgledati poslovne prostorije do 14.05.2015.godine između 8 i 13 časova svakog radnog dana. Pravo učešća u postupku prikupljanja ponuda imaju lica koja pre isteka roka za dostavljanje ponuda uplate depozit u iznosu od 10.000,00 dinara, i koja nemaju dug prema preduzeću. Depozit se plaća gotovinski na blagajni JKP ,,Komunalno” Ivanjica, o čemu će se uplatiocu izdati priznanica. Učesnicima koji odustanu od ponude ili čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti odmah po završenom otvaranju ponuda. Depozit se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u cenu zakupa, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog otvaranja ponuda odustane od potpisivanja ugovora, pa će se depozit smatrati kaparom kao odustanicom. Minimalna mesečna cena zakupa uz koju će preduzeće biti zainteresovano da zaključi ugovor iznosi 10.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost. Ugovor o zakupu se zaključuje na period od godinu dana. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama upravne zgrade preduzeća dana 15.05.2015.godine u 1230 časova. Ponuđač koji ponudi najveću cenu stiče pravo da pregovara sa ovlašćenim licem preduzeća u pogledu ostalih uslova ugovora. Ukoliko sa istim ne bude postignut dogovor, preduzeće zadržava pravo da pregovara sa drugim ponuđačem koji je ponudio sledeću najveću cenu. Ako više ponuđača ponudi istu najveću cenu zakupa, preduzeće zadržava pravo da po svom izboru pregovara sa jednim od njih. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon 664-170.

D I R E K T O R
Milan Maslarević