Monthly Archives: June 2015

Prekidi u Vodosnadbevanju u Nušićevoj i Miće Matovića

Zbog izvođenja radova na deonici Milinka Kušića, biće prekinuto vodosnadbevanje u ulicama Branislava Nušića i Miće Matovića, kao i u delu ulice Milinka Kušića od Zelenog Venca do Nisove pumpe  u vremenskom intervalu od 08h do 16h!

Za to vreme cisterna sa pijaćom vodom biće postavljena kod Zelenog Venca ( Taxi stanica).

Radovi

Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji priključnog cevovoda rezervoara ,,Centar” u okviru sistema za snabdevanje vodom Ivanjice i pratećih naselja
Mesto izvođenja radova – Bukovica.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji priključnog cevovoda – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 03.07.2015.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 03.07.2015.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Poziv za podnošenje ponuda – priključni cevovod

Konkursna dokumentacija – priključni cevovod

1-1-3-4-8 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – priključni cevovod

Radovi

Prekidi vodosnadbevanja u ul. Miće Matovića

Zbog radova na mreži u ulici Miće  Matovića biće prekinuto vodosnadbevanje do daljnjeg. U međuvremenu cisterna sa vodom biće postavljena kod Zelenog Venca.

Radovi

Maksimalno angažovanje radnika JKP-a, Puteva, Elektrodistribucije i ostalih preduzeća

ulazak-u-ivanjicu-radovi-1I pored toga što im vremenske prilike ne idu na ruku, odmiču radovi na rekonstrukciji kolovoza od garaže Komunalnog preduzeća do semafora. Ova deonica je duga 440 metara , radovi su vredni 30 miliona dinara, a opštini u finansiranju pomaže Republička direkcija za puteve. Kako će se na ovoj deonici raditi kompletna rekonstrukcija, koja podrazumeva zamenu elektro, telekom kanalizacionih i vodovodnih instalacija, u posao su uključena sva nadležna preduzeća, a sastanci sa njihovim predstavnicima su svakodnevni, kaže zamenik predsednika opštine Milinko Mijailović. On očekuje da će deonica do mosta na Gliječkom potoku biti asfaltirana do ponedeljka, a možda i pre.

„Što se tiče prostora od mosta Gliječkog potoka do semafora, kompletno sve se menja. Jutros smo imali sastanak sa predstavnicima svih službi i javnih preduzeća: Telekoma, Eletrodistribucije i SBB-a, Komunalnog, Puteva, a u vezi sa poslovima koji treba da se urade u sklopu puta. Radi se nova atmosferska kanalizacija, a takodje i atmosferska za oluke na kućama, s jedne i sa druge strane. Svi priključci kanalizacioni, vodovodni i elektropriključci sa desne strane uz reku Moravicu, koji nisu uradjeni biće sada položeni u taj kabal . Znači, sve što ima kablova u vazduhu biće spušteno pod zemlju. Biće uradjen behaton sa leve i desne strane trotoara i postavljeni stubići, tako da pešacima omogućimo nesmetano kretanje“, objašnjava naš sagovornik.

Prema prvobitnom planu, predviđeno je da radovi traju 45 dana . Za to vreme saobraćaj za putnička vozila je zabranjen na ovoj deonici, pa mora da se koristi alternativni pravac- iz Prilika preko novog mosta, Kušićana i Kamenog mosta, i obrnuto. Saobraćaj za teretna vozila odvijaće se naizmenično jednom trakom, uz regulaciju semaforom. Vozila iz Gliječe i Belih njiva usmerava radnik sa zastavicama.

ulazak-u-ivanjicu-radovi-2„Kiša nas je malo ometala, ali videli ste da su svi maksimalno angažovani. Moram da pohvalim preduzeće koje radi na polaganju kanalizacione mreže , takodje i Puteve koji su prethodnog vikenda radili 24 sata bez prekida. Molimo gradjane za malo strpljenja, da nam pomognu, a pomažu nam time što prate saobraćajnu signalizaciju jer nismo mogli drugačije da rešimo da saobraćaj ide oko Ivanjice“, dodaje Mijailović.

Radovi od semafora ka glavnoj ulici biće nastavljeni posle Nušićijade. A u toku je priprema planske dokumentacije, projekta, dobijanja dozvola.

Izvor: Ivanjički radio