Monthly Archives: September 2015

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

Radovi

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kraka vodovodne mreže u naselju Senjak.
.
Mesto izvođenja radova – naselje Senjak na području opštine Ivanjica.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji vodovoda Senjak – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 05.10.2015.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 05.10.2015.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Poziv za podnošenje ponuda – krak vodovodne mreže

Konkursna dokumentacija – krak vodovodne mreže

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – vodovod Senjak

Zbog pucanja cevi  na magistralnom cevovodu vodu neće imati korisnici naselja na relaciji od bivšeg ”Akona” do Grabovice. Očekuje se da kvar bude otklonjen do 13h.

Prekidi u vodosnadbevanju

Zbog kvara na vodovodnoj mrežu u Javorskoj ulici korisnici iz ulica Boška Petrovića i Javorske neće imati vode do otklanjanja samog kvara za koji je predviđeno da se otkloni do 14 časova.

Radovi

Radovi

Poziv za podnošenje ponuda – lizing kamiona autosmećara

Logo-full

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobra
Predmet javne nabavke je lizing dobra – kamiona autosmećara.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – 34144510-6 – Vozila za odnošenje smeća
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku lizinga kamiona – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 09.10.2015.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 09.10.2015.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Poziv za podnošenje ponuda – lizing kamiona autosmećara

Konkursna dokumentacija – lizing kamiona autosmećara

 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 3

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 4

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 5

Izmene i dopune konkursne dokumentacije – lizing kamiona

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 6

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – lizing kamiona autosmećara

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – lizing kamiona autosmećara