Monthly Archives: December 2015

Prekidi u vodosnadbevanju 31.12.2015

vodovodne-instalacije

Zbog radova na mreži u ulicama Miće Matovića i od Zelenog Venca do Nisove pumpe biće prekinuto vodosnadbevanje od 10:30h do 12:00h.

Dodela Paketića u JKP ”Komunalno”

Prekidi u vodosnadbevanju ulica Miće Matovića, Nušićevoj i Milinka Kušića

Radovi

Zbog otklanjanja kvara na vodovodnoj mreži  biće prekinuto vodosnadbevanje ulica Miće Matovića, Branislava Nušića i od Zelenog Venca do benzinske pumpe ”Nis” u vremenskom intervalu od 11:00h do 14:00h.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra električne energije

struja-poskupljenje-struje-povecanje-racuna-tarifni-sistem-1361919804-274233

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra
Predmet javne nabavke je električna energija koja se isporučuje na mernim mestima
naručioca.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – 09310000-5 Električna energija.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže
ponuđene cene.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili
preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u
prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za
dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili
putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu
javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom
”Ponuda za nabavku električne energije – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim
ukoliko stignu na adresu naručioca do 04.01.2016.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 04.01.2016.godine u 12,30 časova u sedištu
naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici
ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje.
Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu
nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je
zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović.

Poziv za podnošenje ponuda – električna energija

Konkursna dokumentacija – električna energija

Dodatne informacije i objašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – električna energija