Monthly Archives: January 2016

Nađeni ključevi u Nušićevoj ulici

Dana 24.01.2016. godine pronađeni su ključevi od automobila nepoznate marke u ulici Branislava Nušića. Stranka koja je izgubila ključeve iste može preuzeti u direkciji JKP ”Komunalno” u parking servisu svakog radnog dana od 07h do 21h.

20160126_090347

Prekidi u vodosnadbevanju

Prekid vode

Prekid vode

Zbog kvara na mreže korisnici ulica Cvetka Zečevića i Kej Braće Damljanovića  neće imati vode u vremenskom periodu od 08:30h do 10:00h

Poziv za podnošenje ponuda- materijal za groblje

Logo-full

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke je građevinski materijal za pogrebne usluge.
.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Građevinske konstrukcije i materijali;
pomoćni proizvodi u građevinarstvu (izuzev električnih aparata) – 44000000.
Predmet javne nabavke oblikovan je u dve partije, a to su:
Partija 1 – nabavka cementa, gvožđa i teraco mermera,
Partija 2 – nabavka betonskih blokova i kamenog agregata (mešavine).
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže
ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet
stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u jednoj zatvorenoj koverti ili kutiji, bez obzira
na broj partija za koje ponuđač podnosi ponudu, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku
građevinskog materijala, za partiju/e _____________________ (navesti broj i naziv
partije) – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu
naručioca do 22.01.2016.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 22.01.2016.godine u 12,30 časova u sedištu
naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici
ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje.
Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu
nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je
zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović.
Konkursna dokumentacija – materijal za pogrebne usluge

Poziv za podnošenje ponuda – materijal za pogrebne usluge

 Odluka o dodeli ugovora – građevinski materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – građevinski materijal (partija 1)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – građevinski materijal (partija 2)

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija – tečni hlor i natrijum hipohlorit

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs

U p u ć u j e

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara

Predmet nabavke je Tečni hlor i natrijum hipohlorit.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Hlor – 24311900-6

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude.

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku tečnog hlora i natrijum hipohlorita – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 20.01.2016.godine do 12 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.01.2016.godine u 1215 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov izričit pisani zahtev.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović u periodu od 7,00-15,00 časova.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija – tečni hlor i natrijum hipohlorit