Daily Archives: January 5, 2016

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara Aluminijum sulfata

spill-chemical-foto

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke je aluminijum sulfat.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Aluminijum sulfat – 24313123-9.

Poziv za podnosenje ponuda – aluminijum sulfat

Konkursna dokumentacija – aluminijum sulfat

 Odluka o dodeli ugovora – aluminijum sulfat

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – aluminijum sulfat

Poziv za podnošenje ponude u postupku nabavke javnih dobara-goriva

benzin_gorivo

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara
Predmet javne nabavke su dobra – gorivo za potrebe voznog parka naručioca

Predmet javne nabavke su dobra – gorivo za potrebe voznog parka naručioca

Opis predmeta nabavke: evro dizel, benzin evro premiuim BMB 95 i tečni nafti gas

Poziv za podnosenje ponuda – gorivo

Konkursna dokumentacija – gorivo

Odluka o dodeli ugovora – gorivo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – gorivo