Monthly Archives: March 2016

Prekinuto vodosnabdevanje 31.03.2016. godine

Zbog kvarova na mreži biće prekinuto vodosnadbevanje u ulicama Moravičke čete, Radnička i deo Venijamina Marinkovića od Crnjevskog msota do skretanja u ul. Moravičke čete u vremenskom intervalu od 10:15h do 11:15h–

Javna nabavka radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Radaljevo

Radovi

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji vodovodne mreže u naselju Radaljevo.
Mesto izvođenja radova – naselje Radaljevo na području opštine Ivanjica.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji vodovoda Radaljevo – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 08.04.2016.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 08.04.2016.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Konkursna dokumentacija – vodovodna mreza Radaljevo

Izmene i dopune konkursne dokumentacije – vodovodna mreza Radaljevo

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – vodovodna mreža Radaljevo

1-1-3-4-5 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

1-1-3-4-8 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – vodovodna mreža Radaljevo

Prekidi u vodosnadbevanju zbog kvara na mreži

Prilikom izvođenja radova JP ”Putevi”, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži zbog čega neće imati vode korisnici naselja Raščići, Marina reka i Šumljanska ulica  u vremenskom intervalu od 09:30h do 10:30h.

Pukla Cev

Obaveštenje za korisnike vode

Postrojenje za prečišćavanje vode JKP ”Komunalno” Ivanjica zbog vremenskih uslova i preobilnih padavina radi u otežanim uslovima sa smanjenim kapacitetima.Voda je bakteriološki i tehnički ispravna.
Molimo potrošače da nameski i racionalno troše vodu kako ne bi došlo do većih problema. U vodosnadbevanju ekipe JKP ”Komunalno” su konstantno na terenu i svi veći kvarovi su otklonjeni, dok se trenutno radi na manjim kvarovima na mreži.

Logo text