Monthly Archives: June 2016

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova-Lučka reka-Javor

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji deonice kraka glavnog magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka-Javor u okviru sistema za snabdevanje vodom Ivanjice i pratećih naselja
Mesto izvođenja radova – ulica Venijamina Marinkovića u Ivanjici.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji magistralnog cevovoda – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 19.07.2016.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 19.07.2016.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Poziv za podnošenje ponuda – magistralni cevovod Lučka Reka – Javor

Konkursna dokumentacija

1-1-3-5-05 Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

1-1-3-5-06 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Odluka o dodeli ugovora Lučka reka Javor

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na tekućem održavanju i sanaciji uličnih instalacija vodovoda i kanalizacije u Ivanjici.
Mesto izvođenja radova –područje opštine Ivanjica.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na tekućem održavanju i sanaciji uličnih instalacija vodovoda i kanalizacije u Ivanjici – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 27.06.2016.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 27.06.2016.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Poziv za podnosenje ponuda – odrzavanje i sanacija vodovodne i kanalizacione mreze

Konkursna dokumentacija – odrzavanje i sanacija vodovodne i kanalizacione mreze

1-1-3-1-7 Odluka o dodeli ugovora – održavanje i sanacija vodovodne i kanalizacione mreže

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – održavanje i sanacija vodovodne i kanalizacione mreže

Zatvorena deponija ”Grbavčica”

Opština Ivanjica je 2005.godine zajedno sa gradovima Užice I Čačak kao i opštinama Bajina Bašta , Požega , Arilje , Čajetina , Kosjerić  i Lučani potpisala ugovor o osnivanju i izgradnji Regionalnog centar za upravljanje otpadom JKP “Duboko” Užice. Glavna delatnost ovog preduzeća je prikupljanje , selekcija i tretman reciklažnog otpada i priprema  za reciklažu i na kraju odlaganje komunalnog nereciklažnog otpada na sanitarnu deponiju koja se nalazi u okviru regionalnog centra.  Svih devet osnivača su se ovim ugovorom obavezali da će sam otpad prikupljen na njihovim teritorijama deponovati u “Duboko”.

      JKP „Komunalno“ je od februara meseca 2013.godine otpočela sa deponovanjem otpada u regionalni centar. Ovome je predhodilo zatvaranje divlje nesanitarne deponije “Grbavčevica” Ivanjica.

    JKP „Komunalno „ Ivanjica svakodnevno vrši prikupljanje komunalnog i primarno-selektovanog otpada kako u domaćinstvima tako i kod privrednih subjekata. Sakupljanje i transport se vrši kamionima smećarama JKP „Komunalno“ a iz kontejnera i kanti. Primarno-selektovani otpada koji građani odvajaju u posebnim kesama – džakovima prikupljaju zaposleni JKP i transportuju isti traktorom ili kamionom trotočkašem  specijalizovanim za odvoz ove vrste otpada. Sav prikupljeni komunalni otpad se transportuje do garaže JKP gde se pretovara u specijalizovane kontejnere JKP“Duboko“.Nakon pretovara otpad se transportuje u Regionalni centar za upravljanje otpadom JKP“Duboko“ gde se vrši dalji tretman otpada u smislu izdvajanja reciklabilnog i nereciklabilnog otpada . Nereciklabilni otpad se odlaže na telo sanitarne deponije a reciklabilni se upućuje na dalje tretmane reciklaže.

smecara 1smecara 2

pretovar smeca

2014.godine opština Ivanjica je u partnerstvu sa gradom Čačkom i opštinom Lučani dobila donaciju od EU ECHANGE 4 u vrednosti od  184.287 eura u opremi  a sve to za potsticanje primarne selekcije.Ovim putem Ivanjica je dobila kamion trotočkaš za odvoženje primarno-selektovanog otpada , osam kontejnera zapremine 1,1m3 i 100.000 džakova za odlaganje primarno-selektovanog otpada.Sve ove je opština Ivanjica dala na upravljanje JKP“Komunalno“ Ivanjica čime je započeo sistem primarne selekcije i koji traje i ima tendencija unapređenja.

Aprila 2016.godine je otpočelo zatvaranje ogradom i kapijom deponije „Grbavčevica“  donacijom IMG-a u vrednosti od oko milion dinara kao i posipanja dela neasfaltiranog puta do deponije u vrednosti od 120.000dinara. Samim tim je i fizički zatvorena deponije za odlaganje bilo kakve vrste otpada a gradjevinski , kabasti , stakleni , plastični i otpad od guma se moze odlagati na odredjenim lokacijama u dogovoru sa JKP“Komunalno“ Ivanjica.

grbavcica1 grbavcica2

JAVNO NADMETANjE ZA PRODAJU POLOVNOG VOZILA I RADNE MAŠINE

Logo text

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Odluke Nadzornog odbora JKP ,,Komunalno” Ivanjica od 01.08.2014.godine

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA

O B J A V Lj U J E

JAVNO NADMETANjE
ZA PRODAJU POLOVNOG VOZILA I RADNE MAŠINE

Predmet javnog nadmetanja radi prodaje su polovno vozilo i radna mašina sa sledećim početnim cenama:

1. Kamion – smećara marke ,,Zastava” tip ,,650” rotopres, godine proizvodnje 1987, jačine motora 74 kW, nosivosti 5.000 kg – početna cena: 120.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost;
2. Buldožer marke ,,14 oktobar” tip ,,TG 75” godine proizvodnje 1980, jačine motora 75 KS – početna cena: 120.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost.

Javno nadmetanje će se održati dana 13.06.2016.godine u 1200 časova u prostorijama garaže JKP ,,Komunalno” Ivanjica u ulici Zorana Đinđića (Milinka Kušića). Vozilo i radna mašina se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Zainteresovana lica mogu razgledati predmetna vozila svakog radnog dana od 7-14 časova u krugu garaže JKP ,,Komunalno” Ivanjica. Javno nadmetanje će se održati ako istom budu prisustvovala najmanje dva zainteresovana kupca za vozilo odnosno radnu mašinu posebno. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja do 13.06.2016.godine do 1100 časova uplate kauciju za nadmetanje u iznosu od 10.000 dinara za kamion-smećaru odnosno 10.000 dinara za radnu mašinu i potpišu izjavu da su saglasni sa uslovima javnog nadmetanja. Kaucija se plaća gotovinski na blagajni JKP ,,Komunalno” Ivanjica, o čemu će se uplatiocu izdati priznanica, a na sam dan nadmetanja plaćanje i potpisivanje izjave je moguće izvršiti i u prostoriji u kojoj se održava nadmetanje neposredno pred početak nadmetanja odnosno najkasnije do 1200 časova. Licitiranje se vrši u dinarima u iznosima sa porezom na dodatu vrednost. Prilikom licitiranja, cena se može podizati za minimalno 10.000 dinara bez gornje granice. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju licima koja ponude najveće cene. Ukoliko dva učesnika javnog nadmetanja ponude istu najveću cenu za vozilo odnosno radnu mašinu, prednost ima lice koje je prvo izlicitiralo tu cenu, izuzev u slučaju da najveća ponuđena cena bude početna cena gde će prednost imati lice koje se ranije prijavilo na nadmetanje potpisivanjem izjave i uplatom kaucije. Na nadmetanju može učestvovati lice u svoje ime i za svoj račun odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odnosno drugo lice uz overeno punomoćje lica u čije ime i za čiji račun istupa. JKP ,,Komunalno” Ivanjica zadržava predmete javnog nadmetanja do uplate celokupne kupoprodajne cene, a učesnici javnog nadmetanja koji su ponudili najveće cene dužni su na dan javnog nadmetanja da potpišu kupoprodajne ugovore, a u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora da isplate kupoprodajne cene u celosti, u suprotnom pojedini ugovori neće imati važnost, a JKP ,,Komunalno” Ivanjica može prodati pojedine predmete javnog nadmetanja sledećem najpovoljnijem ponuđaču. Učesnicima koji odustanu od javnog nadmetanja ili čije ponude ne budu prihvaćene kaucija će se vratiti odmah po završenom nadmetanju. Kaucija se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u kupoprodajnu cenu, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog javnog nadmetanja odustane od potpisivanja ugovora ili ne izvrši u roku uplatu kupoprodajne cene u celosti, pa će se kaucija smatrati kaparom kao odustanicom. Potpisivanjem izjave o učešću na javnom nadmetanju učesnici su saglasni da su ponudili početnu cenu. Sve ostale informacije možete dobiti putem telefona (032) 664-170.
D I R E K T O R
Milan Maslarević

javno Nadmetanje smećare