Monthly Archives: August 2016

Određivanje privremenog parkirališta za vreme Nušićijade

O D L U K A
o utvrđivanju cenovnika parkiranja na privremenom parkiralštu

Ovom odlukom utvrđuje se cena parkiranja motornih vozila na privremenom parkiralištu za putničke automobile na Jelića polju u Ivanjici, na katastarskoj parceli 1757/2 KO Ivanjica, za vreme održavanja festivala ,,Nušićijada” u trajanju od 26.08.2016.godine zaključno sa 28.08.2016.godine.

 Za pristup radi parkiranja motornih vozila na privremenom parkiralištu iz tačke I ove odluke, na ulazu u parkiralište prodaje se celodnevna parking karta sa važenjem u kalendarskom danu u kojem je kupljena, po ceni od 250,00 dinara.

Logo text

Prekidi u Vodosnadbevanju

Zbog pucanja cevi na vodovodnoj mreži u periodu od 12-16 časova vode neće imati korisnici ulica Venijamina Marinkovića ( od Doma invalida do Bradića potoka), Kej Oslobođenja, Braće Rajković, Milana Mihailovića, Perse Rajević, Javorska, Boška Petrovića i deo Nikolićeve od kružnog toka…

Logo 2 header.fw

Javna nabavka male vrednosti radova na izgradnji kraka 1 vodovodne mreže u naselju Dubrava

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kraka 1 vodovodne mreže u naselju Dubrava.
Mesto izvođenja radova – naselje Dubrava na području opštine Ivanjica.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji vodovoda Dubrava – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 26.08.2016.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 26.08.2016.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Poziv za podnošenje ponuda – vodovodna mreža Dubrava

Izmene i dopune konkursne dokumentacije – vodovodna mreža Dubrava

Konkursna dokumentacija – vodovodna mreža Dubrava

1-1-3-6-7 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – vodovodna mreža Dubrava

Radovi na kraku magistralnog cevovoda Lučka reka- Javor( deonica od šahta 12-Crnjevačkog mosta do šahta 17 –Kaluški potok)

U toku je izvođenje radova na zameni cevi magistralnog cevovoda Lučka reka- Javor. Vrednost ugovorenih radova je 11.244.424,00 dinara. Radi se na zameni cevi u dužini od 508 metara. Postavlja se polietilenska cev f315, a pored nje se postavlja sekundarni vod od polietlienske cevi f110mm isto u dužini od 508 metara čime se stiče mogućnost isključenja dotrajale azvesno cementne cevi i povezivanje svih korisnika na novu mrežu.

Ugovor o javnoj nabavci je dodeljen grupi ponuđača čiji je nosilac privredno društvo GP ,,Stabil-pro” d.o.o. Užice, ul. Ratarska br.152, 31000 Užice, PIB 103854737, matični broj 20032391, čija ponuda je jedina prispela, koja je uz to i prihvatljiva. Ugovorena cena iznosi 11.244.424,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost. Odluka o dodeli ugovora je doneta dana 20.07.2016.godine.

Izvori finansiranja radova su 50% Republička direkcija za vode i 50% buđžet opštine Ivanjica

Rok trajanja radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

IMG_20160816_124057