Monthly Archives: December 2016

Poziv za podnošenje ponuda javne nabavke nošenog posipača soli

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra
Predmet javne nabavke je nošeni posipač soli.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Razni uređaji za posebne namene – 42990000-2.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže
ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet
stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom
”Ponuda za nabavku posipača soli – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko
stignu na adresu naručioca do 06.01.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 06.01.2017.godine u 12,30 časova u sedištu
naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici
ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje.
Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu
nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je
zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović.

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – posipač soli

Obaveštenje o neradnim danima Parking servisa

Zbog Novogodišnjih i Božićnih praznika Parking servis JKP ”Ivanjica” Ivanjice neće raditi dane od 01.01.2017. godine do 03.01.2017. godine kao i   07.01.2017. godine !

Planirani radovi na mreži i prekidi u vodosnadbevanju 15.12.2016

Zbog planiranih radova na mreži dana 15.12.2016. godine korisnici naselja od Lučke reke do Javorske ulice zajedno sa ulicama Boška Petrovića, naseljima Lug i Crnjevo neće imati vodu u vremenskom intervalu od 09:00h do 14:00h.

Cisterna sa pijačom vodom će kružiti na navedenoj relaciji.

Prekidi u vodosnadbevanju

Zbog kvara na mreži bez vode će ostati korisnici ulice  13. Septembra od Gimnazije do Elektrodistribucije u vremenskom intervalu od 11:00 časova do 12:0 časova!