Monthly Archives: January 2017

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara građevinskog materijala za pogrebne usluge

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke je građevinski materijal za pogrebne usluge.
.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (izuzev električnih aparata) – 44000000.
Predmet javne nabavke oblikovan je u dve partije, a to su:
Partija 1 – nabavka cementa, gvožđa i teraco mermera,
Partija 2 – nabavka betonskih blokova i kamenog agregata (mešavine).
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u jednoj zatvorenoj koverti ili kutiji, bez obzira na broj partija za koje ponuđač podnosi ponudu, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku građevinskog materijala, za partiju/e _____________________ (navesti broj i naziv partije) – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 07.02.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 07.02.2017.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora – gradevinski materijal za pogrebne usluge

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija – natrijum silikat

Na osnovu člana 39. stavovi 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama
i člana 52. stav 4. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
U p u ć u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu
obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara
Predmet nabavke je Natrijum silikat.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Natrijum silikat – 24315610-4
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom
ekonomski najpovoljnije ponude.
Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili
kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku NATRIJUM SILIKATA – ne otvarati” i
smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do
24.01.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 24.01.2017.godine u 1230 časova u
sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni
predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave
ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja
ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u
postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno
pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti
ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje
ponuda.
Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov
izričit pisani zahtev.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail
adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović u periodu od
7,00-15,00 časova.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija – tečni hlor i natrijum hipohlorit

Na osnovu člana 52. stav 4. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
U p u ć u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu
obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara
Predmet nabavke je Natrijum silikat.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Natrijum silikat – 24315610-4
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom
ekonomski najpovoljnije ponude.
Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili
kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku NATRIJUM SILIKATA – ne otvarati” i
smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do
24.01.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 24.01.2017.godine u 1230 časova u
sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni
predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave
ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja
ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u
postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno
pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti
ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje
ponuda.
Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov
izričit pisani zahtev.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail
adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović u periodu od
7,00-15,00 časova.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke vodovodnog mатеријала

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke je vodovodni materijal.
.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Cevovodi, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli – 44160000-9.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku vodovodnog materijala – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 26.01.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 26.01.2017.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

 Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru