Monthly Archives: March 2017

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na vraćanju javnih puteva u prvobitno stanje posle intervencija na komunalnim mrežama.
Mesto izvođenja radova –područje opštine Ivanjica.
Klasifikacija delatnosti – 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na popravljanju puteva – 45233142-6
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na popravljanju puteva – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 24.03.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 24.03.2017.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Izmena konkursne dokumentacija – radovi na vraćanju javnih puteva u prvobitno stanje

 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru