Monthly Archives: July 2017

Javna nabavka male vrednosti usluga osiguranja

 

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga
Predmet javne nabavke su usluge – osiguranje imovine i lica.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Usluge osiguranja – 66510000-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene – premije osiguranja.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku usluga osiguranja – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 28.07.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 28.07.2017.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Konkursna dokumentacija – usluge osiguranja

1-1-2-2-4 Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Izmenjena konkursna dokumentacija – usluge osiguranja

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija – usluge osiguranja 2

Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zaku pogrebne prodavnice na Ivanjičkom groblju

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA

 O B J A V Lj U J E

 JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLjANjE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

POGREBNE PRODAVNICE NA IVANjIČKOM GROBLjU

 Pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave pismene ponude za zakup poslovnog prostora pogrebne prodavnice na Ivanjičkom groblju u Ivanjici. Ponude slati poštom ili ih predati lično u zatvorenoj koverti na adresu JKP ”Ivanjica”, ul. Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica, sa naznakom ”ponuda za zakup-ne otvarati”. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje na navedenu adresu stignu do 17.07.2017.godine do 12 časova. Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine koja se nudi, za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju. Svi zainteresovani, pre dostavljanja ponuda mogu razgledati poslovne prostorije do 16.07.2017.godine između 8 i 13 časova svakog radnog dana. Pravo učešća u postupku prikupljanja ponuda imaju lica koja pre isteka roka za dostavljanje ponuda uplate depozit u iznosu od 10.000,00 dinara, i koja nemaju dug prema preduzeću. Depozit se plaća gotovinski na blagajni JKP ,,Ivanjica”, o čemu će se uplatiocu izdati priznanica. Učesnicima koji odustanu od ponude ili čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti odmah po završenom otvaranju ponuda. Depozit se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u cenu zakupa, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog otvaranja ponuda odustane od potpisivanja ugovora, pa će se depozit smatrati kaparom kao odustanicom. Minimalna mesečna cena zakupa uz koju će preduzeće biti zainteresovano da zaključi ugovor iznosi 10.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost. Ugovor o zakupu se zaključuje na period od godinu dana. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama upravne zgrade preduzeća dana 17.07.2017.godine u 1230 časova. Ponuđač koji ponudi najveću cenu stiče pravo da pregovara sa ovlašćenim licem preduzeća u pogledu ostalih uslova ugovora. Ukoliko sa istim ne bude postignut dogovor, preduzeće zadržava pravo da pregovara sa drugim ponuđačem koji je ponudio sledeću najveću cenu. Ako više ponuđača ponudi istu najveću cenu zakupa, preduzeće će postupiti u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon 664-170.

                                                                                                                                                                                  D I R E K T O R  v.d.

Vladimir Bojanović

Javni poziv za izvođenje radova na tekućem održavanju i sanaciji uličnih instalacija vodovoda i kanalizacije u Ivanjici

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na tekućem održavanju i sanaciji uličnih instalacija vodovoda i kanalizacije u Ivanjici.
Mesto izvođenja radova –područje opštine Ivanjica.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na tekućem održavanju i sanaciji uličnih instalacija vodovoda i kanalizacije u Ivanjici – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko
stignu na adresu naručioca do 14.07.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 14.07.2017.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović.

Konkursna dokumentacija

 Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (održavanje vodovodne mreže)

Poziv za podnosenje ponuda – magistralni cevovod Lucka Reka – Javor

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji deonice kraka glavnog
magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka-Javor u okviru sistema za snabdevanje vodom
Ivanjice i pratećih naselja
Mesto izvođenja radova – ulica Venijamina Marinkovića u Ivanjici.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i
kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže
ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet
stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom
”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji magistralnog cevovoda – ne otvarati” i
smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 02.08.2017.godine do
12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 02.08.2017.godine u 12,30 časova u sedištu
naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici
ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje.
Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu
nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je
zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Izmenjena konkursna dokumentacija – magistralni cevovod Lucka Reka – Javor

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

 Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru