Monthly Archives: September 2017

Javna nabavka male vrednosti radova na izgradnji nastavaka krakova 1 i 2 vodovodne mreže u naselju Dubrava

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji nastavaka krakova 1 i 2 vodovodne mreže u
naselju Dubrava.
Mesto izvođenja radova – naselje Dubrava na području opštine Ivanjica.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i
kanalizaciju – 45231300-8
Predmet javne nabavke oblikovan je u dve partije, a to su:
Partija 1 – nabavka radova na izgradnji nastavka kraka 1 vodovodne mreže u
naselju Dubrava,
Partija 2 – nabavka radova na izgradnji nastavka kraka 2 vodovodne mreže u
naselju Dubrava.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže
ponuđene cene, u obe partije.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet
stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u jednoj zatvorenoj koverti ili kutiji, bez obzira
na broj partija za koje ponuđač podnosi ponudu, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku
radova na izgradnji vodovoda Dubrava, za partiju/e _____________________ (navesti broj
i naziv partije) – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na
adresu naručioca do 29.09.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 29.09.2017.godine u 12,15 časova u sedištu
naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici
ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje.
Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu
nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je
zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

1-1-3-9-7-2 Odluka o dodeli ugovora

1-1-3-9-7-1 Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – partija 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – partija 2