Monthly Archives: January 2018

Javna nabavka goriva

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica jkpivanjica.rs

O b j a v lj u j e

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara
Predmet javne nabavke su dobra – gorivo za potrebe voznog parka naručioca

Opis predmeta nabavke:

Goriva: evro dizel, benzin – evro premijum BMB 95 i tečni naftni gas

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Nafta i destilati – 09130000-9

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za goriva – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 13.02.2018.godine do 10 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 13.02.2018.godine u 10,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1-1-1-2-5 Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

1-1-1-2-9 Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – gorivo

Javna nabavka električne energije

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
jkpivanjica.rs
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра
Предмет јавне набавке је електрична енергија која се испоручује на мерним местима наручиоца.
Назив и ознака из општег речника набавке – 09310000-5 Електрична енергија.
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком ”Понуда за набавку електричне енергије – не отварати” и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 19.01.2018.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.01.2018.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

1-1-1-1-5 Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Izmenjena konkursna dokumentacija – elektricna energija

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Odluka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – električna energija

Prekidi u vodosnadbevanju R. Karapetrović

Zbog kvara na vodovodnoj mreži biće prekinuto vodosnadbevanje korisnika iz ul- Radisava Karapetrovića u vremenskom intervalu od 09:00h di 11:00h.

Prekidi u vodosnadbevanju

Zbog kvara na vodovodnoj mreži korisnici ulica Javorske, Boška Petrovića i deo Milojice Nikolića kod kružnog toka neće imati vode u vremenskom intervalu od 08:15h do 12:00h.