Monthly Archives: August 2019

Javna nabavka izgradnje cevovoda

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica jkpivanjica.rs O b j a v lj u j e POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji deonice kraka glavnog magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka-Javor u okviru sistema za snabdevanje vodom Ivanjice i pratećih naselja Mesto izvođenja radova – naselje Lučka Reka u Ivanjici. Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8 Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca. Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji magistralnog cevovoda – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 26.08.2019.godine do 12 časova. Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 26.08.2019.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Javna nabavka usluge osiguranja

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga
Predmet javne nabavke su usluge – osiguranje imovine i lica.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Usluge osiguranja – 66510000-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene – premije osiguranja.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku usluga osiguranja – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 20.08.2019.godine do 10 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.08.2019.godine u 10,15 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.