Monthly Archives: February 2020

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДАb РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРА

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије” бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014,

108/2016, 113/2017 и 95/2018)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРА

Предмет отуђења су половно возило и половни контејнери са следећим почетним ценама:

  1. погребно моторно возило марке ,,Застава” тип ,,Југо Флорида”, године производње 1990, јачине мотора 37 kW, са пређених 61.480 km – почетна цена: 20.000 динара са порезом на додату вредност;
  2. метални контејнери за одлагање комуналног отпада, и то 19 комада запремине 1,1 m3 и 2 комада запремине 5  m3почетна цена: 54.200 динара са порезом на додату вредност;
  3. 2 пластична контејнера за одлагање комуналног отпада запремине 1,1 m3 почетна цена: 2.500 динара са порезом на додату вредност.

Позивају се сва заинтересована лица да доставе писмене понуде ради отуђења погребног моторног возила, металних контејнера и пластичних контејнера. Понуде слати поштом или их предати лично у затвореној коверти на адресу ЈКП ”Ивањица”, ул. Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, са назнаком: ”понуда за погребно возило и контејнере-не отварати”. У разматрање ће се узети само понуде које на наведену адресу стигну до 06.03.2020.године до 12 часова. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита и износ купопродајне цене која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде. Понуда се подноси на обрасцу објављеном на интернет страници jkpivanjica.rs у прилогу јавног позива. Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Сви заинтересовани, пре достављања понуда могу разгледати предметно возило и контејнере сваког радног дана од 7-13 часова у кругу гараже ЈКП ,,Ивањица”. Возило и контејнери се отуђују у виђеном стању без права на рекламацију. Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају лица која пре истека рока за достављање понуда уплате депозите у износу од 5.000 динара за погребно возило, 10.000 динара за металне контејнере односно 1.000 динара за пластичне контејнере. Депозит се плаћа на рачун ЈКП ,,Ивањица” бр.205-85299-77 са навођењем сврхе уплате: ,,Депозит за јавни оглас за отуђење покретних ствари”. Учесницима који одустану од понуде или чије понуде не буду прихваћене депозит ће се вратити одмах по завршеном отварању понуда. Депозит се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног отварања понуда одустане од потписивања уговора, па ће се депозит сматрати капаром као одустаницом. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама управне зграде предузећа дана 06.03.2020.године у 1230 часова. Критеријум за избор најповољније понуде je највиша понуђена цена при чему се посебно упоређују понуђене цене за возило, посебно за металне контејнере а посебно за пластичне контејнере. Ако више понуђача понуди исту највишу купопродајну цену, предузеће ће поступити у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефон 032/5150-226.

                                                                                                                                                                                                                        Д И Р Е К Т О Р

                        Владимир Бојановић

Javna nabavka HTZ-a

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke je lična zaštitna oprema.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Odeća, obuća, prtljag i pribor – 18000000-9.
Predmet javne nabavke oblikovan je u dve partije, a to su:
Partija 1 – nabavka radne odeće,
Partija 2 – nabavka ostale zaštitne opreme.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude čiji su elementi: ponuđena cena i troškovna ekonomičnost, u obe partije.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u jednoj zatvorenoj koverti ili kutiji, bez obzira na broj partija za koje ponuđač podnosi ponudu, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku lične zaštitne opreme, za partiju/e _ (navesti broj i naziv partije) – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 27.02.2020.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 27.02.2020.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđačas i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 5150-226 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Neradni dani parking servisa

Zbog obeležavanja dana državnosti, neradni dani parking servisa 15,16,17 Februar.

Javna nabavka za izvođenje radova na tekućem održavanju i sanaciji uličnih instalacija vodovoda i kanalizacije u Ivanjici.

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na tekućem održavanju i sanaciji uličnih instalacija vodovoda i kanalizacije u Ivanjici.
Mesto izvođenja radova –područje opštine Ivanjica.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na tekućem održavanju i sanaciji uličnih instalacija vodovoda i kanalizacije u Ivanjici – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko
stignu na adresu naručioca do 20.02.2020.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.02.2020.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović.