Јавна набавка услуга осигурања

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкамаЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦАУлица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањицајкпивањица.рсО б ј а в љ у ј еПОЗИВза подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугаПредмет јавне набавке су услуге – осигурање имовине и лица.Назив и ознака из општег речника набавке – Услуге осигурања …

Јавна набавка услуга осигурања Прочитај више »