Monthly Archives: February 2021

Javna nabavka aluminijum sulfata

JKP ,,IVANjICA” IVANjICA

NABAVKA NA KOJU NARUČIOCI NISU OBAVEZNI DA PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BR. 2-1-15/2021
NABAVKA ALUMINIJUM SULFATA

Datum i vreme:

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 12.02.2021.godine do 13,00 časova
Javno otvaranje: 12.02.2021.godine u 13,30 časova

IVANjICA, FEBRUAR 2021.GODINE

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama
i člana 52. stav 4. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs

U p u ć u j e

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara

Predmet nabavke je aluminijum sulfat.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Aluminijum sulfat – 24313123-9

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude.

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku ALUMINIJUM SULFATA – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 12.02.2021.godine do 1300 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 12.02.2021.godine u 1330 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov izričit pisani zahtev.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović u periodu od 7,00-15,00 časova.

Na osnovu čl. 27. stav 1. tačka 1. i 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 91/2019, u daljem tekstu: Zakon), pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje Naziv poglavlja Strana
I Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok i mesto isporuke dobara, dodatne usluge i sl. 4
II Uslovi za učešće u postupku nabavke i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova 6
III Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 9
IV Obrazac ponude 14
V Model ugovora 16
VI Obrazac izjave o udaljenosti magacina 22

I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK I MESTO ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

 1. Vrsta i količina dobara

REDNI BROJ VRSTA JEDINICA MERE UKUPNA OKVIRNA KOLIČINA

 1. Aluminijum sulfat kg 30.000

Napomena: U tabelarnom pregledu navedena je okvirno potrebna količina dobara u kilogramima za godinu dana. Stvarno potrebne količine dobara mogu biti manje ili veće od navedenih u zavisnosti od potreba naručioca. Naručilac godišnje preuzima okvirno 4-6 tura u približno jednakim količinama, uz moguća odstupanja.

Maksimalni finansijski iznos nabavke aluminijum sulfata određen je promenama jedinične cene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i iznosom predviđenih sredstava naručioca od 900.000 dinara bez PDV-a za godinu dana.

 1. Tehničke karakteristike

Izgled sivkasto beo
Agregatno stanje čvrst kristal
Specifična težina 1.600 kg/m3
Molekulska težina visoka
Granulacija 40 – 60 mm
Sadržaj aluminijum oksida (Al2O3) najmanje 17 %
Sadržaj Al 72 – 91 g/kg proizvoda
Sadržaj nerastvornog ostatka najviše 0,1 %
Sadržaj nerastvorljive materije < 23 g/kg Al
Sadržaj slobodne sumporne kiseline H2SO4 najviše 0,1 %
Sadržaj bazičnog aluminijum oksida Al2O3 najviše 0,5 %
Jonski karakter kisela so
Karakter vodenog rastvora pufer, pH 3.5 – 4.2
Vreme rastvaranja, 5 % rastvor, 20 ˚C 180 minuta
Stabilnost rastvora 3 dana
Temperatura skladištenja od -20 do +50 ˚C

 1. Pakovanje

Isporuka aluminijum sulfata će se vršiti u ambalaži izabranog ponuđača.

Ponuđač će isporuku aluminijum sulfata vršiti u polietilenskim vrećama od 50 kg, koje obezbeđuju potrebnu zaštitu aluminijum sulfata od uticaja spoljašnje sredine.

 1. Kvalitet dobra

Ponuđeno dobro mora biti „A“ kvaliteta prema standardu SRPS H.B1.103 (JUS H.B1.103), i mora da ispunjava zahteve standarda SRPS EN 878:2009 (EN 878:2004), odnosno uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i da se isto može koristiti za preradu vode za piće.

 1. Provera kvantiteta i kvaliteta i reklamacija

Prilikom primopredaje, Naručilac je dužan da isporučena dobra pregleda na uobičajeni način i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti Isporučiocu.

Ukoliko se nakon primopredaje na isporučenim dobrima pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavesti Isporučioca u roku od 8 (osam) dana od dana kada je otkrio nedostatak.

Nedostatke po reklamaciji izabrani ponuđač će otkloniti u roku do 5 (pet) dana od prijema reklamacije.

 1. Rok i mesto isporuke dobara

Mesto isporuke dobara je magacin izabranog ponuđača na teritoriji Republike Srbije. Ponuđač u Obrascu izjave o udaljenosti magacina (Obrazac IX), navodi lokaciju (adresu) i udaljenost magacina od Ivanjice.

Izabrani ponuđač je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine aluminijum sulfata za potrebe naručioca. Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine aluminijum sulfata, uputi izabranom ponuđaču pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine aluminijum sulfata, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja. Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine aluminijum sulfata opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana.

Izabrani ponuđač je dužan da izvrši utovar predmetnog dobra u vozila naručioca, a troškovi utovara su uključeni u jediničnu cenu.

Sve narudžbenice naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom. Ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, izabrani ponuđač je dužan da na isti način (u pisanoj formi) naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

II USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE

1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne nabavke ima ponuđač koji ispunjava sledeće uslove za učešće u postupku nabavke:

1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

1.2. Ponuđač mora podneti ponudu samostalno, dakle, nije dozvoljeno podnošenje ponude sa podizvođačem niti podnošenje zajedničke ponude.

1.3. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku nabavke, i to:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. Ponuđač i proizvođač moraju da poseduju: Sertifikat ISO 9001/2008;
1.2. Ponuđač mora da poseduje: Sertifikat ISO 14001:2005 ili ISO 14001:2004;
1.3. da je u prethodne tri kalendarske godine (2018, 2019. i 2020.godine), za potrebe prerade vode za piće, isporučio predmet javne nabavke u količini, potrebnom kvalitetu i u ugovorenim rokovima, ne manjoj od 500.000 kilograma.

2) Tehnički kapacitet:

2.1. Ponuđeno dobro mora biti „A“ kvaliteta prema standardu SRPS H.B1.103 (JUS H.B1.103), i mora da ispunjava zahteve standarda SRPS EN 878:2009 (EN 878:2004), odnosno uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti, i da se isto može koristiti za preradu vode za piće.

 1. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA

Ispunjenost uslova za učešće u postupku predmetne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Naručilac može pre zaključenja ugovora od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija da zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će zaključiti ugovor sa sledećim najpovoljnijem ponuđačem.

Ispunjenost uslova, u slučaju da naručilac to traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija odnosno drugog ponuđača, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) Uslov iz tačke 1) – Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.

Ispunjenost dodatnih uslova, u slučaju da naručilac to traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. kopija važećih sertifikata ISO 9001:2008, ponuđača i proizvođača predmeta javne nabavke, izdatih od strane akreditovanog sertifikacionog tela;
1.2. kopije važećeg sertifikata ISO 14001:2005 ili ISO 14001:2004, ponuđača predmeta javne nabavke, izdatog od strane akreditovanog sertifikacionog tela;
1.3. spiska naručilaca kojima je isporučen predmet javne nabavke sa podacima o: naručiocu, datumu isporuke, i ukupnoj količini isporučenih dobara, uz potvrdu izdatu i potpisanu od strane svakog navedenog naručioca, u prethodne tri kalendarske godine (za 2018, 2019. i 2020. godinu).

2) Tehnički kapacitet:

2.1. izveštaja o ispitivanju ponuđenog dobra od strane akreditovane laboratorije. Izveštaj ne sme biti stariji od 6 meseci od dana otvaranja ponuda.

 1. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA

IZJAVA PONUĐAČA
O ISPUNjAVANjU USLOVA U POSTUPKU NABAVKE NA KOJU NARUČIOCI NISU OBAVEZNI DA PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač _________________________________ u postupku nabavke ALUMINIJUM SULFATA broj 2-1-15/2021, ispunjava sve uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu nabavku, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2) Ponuđač ispunjava dodatne uslove:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. Ponuđač i proizvođač poseduju: Sertifikat ISO 9001/2008;
1.2. Ponuđač poseduje: Sertifikat ISO 14001:2005 ili ISO 14001:2004;
1.3. u prethodne tri kalendarske godine (2018, 2019. i 2020. godine), za potrebe prerade vode za piće, isporučio je predmet javne nabavke u količini, potrebnom kvalitetu i u ugovorenim rokovima, ne manjoj od 500.000 kilograma.

2) Tehnički kapacitet:

2.1. Ponuđeno dobro je „A“ kvaliteta prema standardu SRPS H.B1.103 (JUS H.B1.103), i ispunjava zahteve standarda SRPS EN 878:2009 (EN 878:2004), odnosno uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti, i isto se može koristiti za preradu vode za piće.

Mesto:_ Ponuđač:

Datum:_ M.P. _________

III UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

 1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLjENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

 1. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINjENA

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku ALUMINIJUM SULFATA – NE OTVARATI” na adresu JKP ,,Ivanjica”, ul.Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte odnosno kutije naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive, adrese, telefone i kontakt osobe svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12.02.2021.godine, i to do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Od ponuđača se očekuje da je upoznat sa zakonima, propisima, standardima i tehničkim uslovima koji važe u Republici Srbiji.

Od ponuđača se očekuje da prouči konkursnu dokumentaciju, uključujući sve priloge, instrukcije, forme, uslove ugovora i specifikacije.

Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko popunjena i potpisana od strane odgovornog lica ponuđača.

Ponuda treba da sadrži sve dokaze i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom. Svi obrasci moraju biti popunjeni, a svaki OBRAZAC potpisan od strane odgovornog lica.

Svi obrasci i izjave koji su sastavni deo konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni na srpskom jeziku, otkucani ili čitko ispisani štampanim slovima Popunjeni obrasci moraju biti jasni, nedvosmisleni, potpisani od strane ovlašćenog lica, u svemu u skladu sa Konkursnom dokumentacijom.

Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni i parafira ovlašćeno lice ponuđača.

Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira.

Obavezni sastavni delovi ponude:

REDNI BROJ DOKUMENTI

 1. Obrazac izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke (Obrazac 3)
 2. Popunjen i potpisan obrazac ponude (Obrazac IV)
 3. Popunjen i potpisan model ugovora (Obrazac V)
 4. Popunjen i potpisan obrazac izjave o udaljenosti magacina (Obrazac VI)
 5. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 1. NAČIN I USLOVI PLAĆANjA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLjIVOST PONUDE

4.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

Isključeno je avansno plaćanje. Svaka ponuda u kojoj bude traženo avansno plaćanje odbiće se kao neprihvatljiva.

Plaćanje se vrši po ispostavljenim računima, sačinjenim na osnovu izvršene isporuke dobara i jediničnih cena iz ponude, i to u roku koji ne može biti kraći od 15 dana i ne duži od 45 dana od dana ispostavljanja svakog računa.

4.2. Zahtev u pogledu roka i mesta isporuke dobara

Mesto isporuke dobara je magacin izabranog ponuđača na teritoriji Republike Srbije. Ponuđač u Obrascu izjave o udaljenosti magacina (Obrazac VI), navodi lokaciju (adresu) i udaljenost magacina od Ivanjice.

Izabrani ponuđač je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine aluminijum sulfata za potrebe naručioca. Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine aluminijum sulfata, uputi izabranom ponuđaču pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine aluminijum sulfata, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja. Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine aluminijum sulfata opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana.

Sve narudžbenice naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom. Ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, izabrani ponuđač je dužan da na isti način (u pisanoj formi) naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

4.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

 1. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima.

Cenu je potrebno izraziti numerički.

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu jediničnih cena samo u slučaju da u toku izvršenja ugovora, dođe do rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji za više od 3,5 % od dana zaključenja ugovora, na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to na osnovu zahteva izabranog ponuđača za izmenu ugovorene cene.

Ukoliko se naručilac saglasi sa zahtevom izabranog ponuđača, izmena jedinične cene se može ugovoriti potpisivanjem posebnog Aneksa ugovora sa važenjem za buduće isporuke. Sve zahtevane isporuke, do dana podnošenja zahteva za povećanje cene, moraju se isporučiti po tada važećoj ceni.

 1. VRSTA KRITERIJUMA ZA OCENjIVANjE PONUDA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE OCENjUJU PONUDE I METODOLOGIJA ZA OCENjIVANjE PONUDA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda, a elementi kriterijuma za vrednovanje ponuda su:

1) ponuđena cena – maksimalno 80 pondera;

2) troškovna ekonomičnost izražena kroz udaljenost magacina ponuđača u kojem se vrši isporuka dobara, od Ivanjice – maksimalno 20 pondera.

Ukupan broj pondera iznosi 100.

Broj pondera za određeni kriterijum će se izračunavati na sledeći način:

1) Broj pondera za ponuđenu cenu po formuli:

C = Cmin / Cpon x 80

C = broj ostvarenih pondera na osnovu ponuđene cene
C pon = cena ponuđača
C min = minimalna ponuđena cena

2) Broj pondera za udaljenost magacina ponuđača po formuli

U = Umin / Upon x 20

U = broj ostvarenih pondera na osnovu udaljenosti magacina
U pon = udaljenost magacina ponuđača u kilometrima
U min = udaljenost najbliže ponuđenog magacina u kilometrima

Udaljenost magacina u kojem će biti vršena isporuka dobara, od Ivanjice, ponuđač dokazuje Izjavom o udaljenosti magacina (Obrazac VI). Udaljenost se određuje u odnosu na najkraći putni pravac državnim putem, i to u jednom pravcu. Naručilac zadržava pravo da u postupku dodele ugovora poseti ponuđene magacine i utvrdi da li njihova stvarna udaljenost od Ivanjice odgovara podacima datim u ponudi. Provera stvarne udaljenosti se može vršiti i na drugi način.

Ukupan broj pondera (UP) određuje se prema formuli:

UP = C + U

Naručilac će dodeliti ugovor ponuđaču koji ostvari najveći broj pondera.

 1. ELEMENTI KRITERIJUMA ODNOSNO NAČIN NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI OCENU PONUDA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA

U slučaju da dve ili više ponuda budu imale jednak broj pondera, ugovor će biti dodeljen onom najpovoljnijem ponuđaču čija ponuđena cena bude niža.

 1. UPOTREBA PEČATA

Ponuđač može da overi pečatom sve dokumente koji moraju da budu potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača, ali nije dužan da to učini. Prema tome, prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.

IV OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ____ od ______ za nabavku ALUMINIJUM SULFATA na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama br. 2-1-15/2021

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

2) PREDMET NABAVKE TEČNI HLOR I NATRIJUM HIPOHLORIT

Vrsta

Jedinica mere

Okvirna količina za period isporuke
Jedinična cena bez PDV-a Ukupna cena bez PDV-a
1 2 3 4 5
Aluminijum sulfat kg 30.000

Ukupna cena bez PDV-a

Ukupna cena sa PDV-om

Rok plaćanja (za naručioca je prihvatljiv rok od najmanje 15 dana, ali ne duži od 45 dana) od dana ispostavljanja svakog računa

Mesto isporuke dobara (adresa magacina ponuđača)

Rok važenja ponude (ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda)

Datum Ponuđač
M. P.
_________________ ____________________

Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

V MODEL UGOVORA

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
HEMIKALIJA ZA PREČIŠĆAVANjE VODE ZA PIĆE
NABAVKA ALUMINIJUM SULFATA

Zaključen između:

 1. Javnog komunalnog preduzeća ,,Ivanjica” Ivanjica, Ul. Milinka Kušića 61, PIB 101062119, matični broj 07216840, račun br. 205-85299-77 otvoren kod Komercijalne banke, koje zastupa direktor Aleksandar Mitrović, u daljem tekstu Naručilac i
 2. _______________________, sa sedištem u ___, ulica _____, PIB _, matični broj __, račun br.___________, otvoren kod poslovne banke ______________________, koje zastupa _________, u daljem tekstu Isporučilac.

UGOVORNE STRANE SAGLASNO KONSTATUJU:

 • da je naručilac sproveo postupak nabavke na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, i to nabavke aluminijum sulfata, pod rednim brojem 2-1-15/2021;
 • da je Isporučilac dobara dostavio ponudu br. _____ od __.godine, koja se nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
 • da ponuda Isporučioca u potpunosti odgovara specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koja se nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je isporuka aluminijum sulfata za potrebe Naručioca u količinama i na način utvrđen ovim ugovorom, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ponudom Isporučioca br. _ od _____.godine, u svemu u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu samostalno vrši isporuku aluminijum sulfata i jedini je odgovoran za izvršenje ovog Ugovora.

KOLIČINA I UGOVORENA CENA

Član 2.

Isporučilac se obavezuje da isporuči aluminijum sulfat za potrebe Naručioca u sledećim okvirnim količinama:

Vrsta

Jedinica mere

Okvirna količina za period isporuke

1 2 3
Aluminijum sulfat kg 30.000

i to po ukupnoj ceni koja iznosi _________ dinara bez PDV-a, odnosno __________ dinara sa PDV-om.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cene aluminijum sulfata iz stava 1 na dan potpisa ovog Ugovora utvrđene Obrascem ponude koji čini sastavni deo Ugovora.

Član 3.

Jedinične cene iz Obrasca ponude mogu se menjati samo u slučaju da u toku izvršenja ugovora, dođe do rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji za više od 3,5 % od dana zaključenja ugovora, na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to na osnovu zahteva izabranog ponuđača za izmenu ugovorene cene.

Ukoliko se naručilac saglasi sa zahtevom izabranog ponuđača, izmena jedinične cene se može ugovoriti potpisivanjem posebnog Aneksa ugovora sa važenjem za buduće isporuke.

Sve zahtevane isporuke, do dana podnošenja zahteva za povećanje cene, moraju se isporučiti po tada važećoj ceni.

ROK, MESTO I DRUGI USLOVI ISPORUKE

Član 4.

Isporuka predmetnih dobara će se vršiti sukcesivno, prema pojedinačnim narudžbinama Naručioca, u periodu od godinu dana od dana potpisivanja obe ugovorne strane.

Naručilac nije ograničen u pogledu količine dobara koju može poručiti u okviru jedne narudžbine.

Član 5.

Isporuka aluminijum sulfata će se vršiti u ambalaži Isporučioca.

Isporučilac će isporuku aluminijum sulfata vršiti u polietilenskim vrećama od 50 kg, koje obezbeđuju potrebnu zaštitu aluminijum sulfata od uticaja spoljašnje sredine.

Član 6.

Isporučilac je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine aluminijum sulfata za potrebe Naručioca.

Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine aluminijum sulfata, uputi Isporučiocu pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine aluminijum sulfata, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja.

Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine aluminijum sulfata opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana.

Isporučilac je dužan da izvrši utovar predmetnog dobra u vozila naručioca, a troškovi utovara su uključeni u jediničnu cenu.

Sve narudžbenice aluminijum sulfata Naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom, a ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, Isporučilac je dužan da na isti način (u pisanoj formi) Naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

Član 7.

Ukoliko Isporučilac, svojom krivicom ne omogući preuzimanje naručene količine predmetnog dobra u ugovorenom roku, Naručilac zadržava pravo da od Isporučioca traži isplatu ugovorne kazne u iznosu od 0,5 % od vrednosti (bez PDV-a) konkretne isporuke, za svaki dan neopravdanog kašnjenja.

Naručilac zadržava pravo da raskine ugovor ukoliko Isporučilac, svojom krivicom, bude kasnio sa isporukom više od 5 (pet) dana od isteka ugovorenog roka za isporuku, a Isporučilac je dužan da, u tom slučaju, isplati Naručiocu ugovornu kaznu iz stava 1.ovog člana, računajući od dana isteka roka za isporuku pa do dana raskida ugovora.

U svakom slučaju Naručilac zadržava pravo da od Isporučioca zahteva naknadu materijalne štete koja mu je pričinjena zbog zakašnjenja u isporuci.

Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti za delimično ili potpuno neizvršenje ugovornih obaveza u slučaju dejstva više sile, koja se kao takva priznaje po zakonu.

Član 8.

Mesto isporuke predmetnog dobra je magacin Isporučioca na adresi: _______________________________________________________.

Član 9.

U roku od 5 (pet) dana od svake izvršene isporuke predmetnog dobra, Isporučilac je u obavezi da dostavlja Naručiocu ispravne račune sačinjene na osnovu dokumenta o preuzimanju robe potpisanom od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Neispravne račune Naručilac će vraćati Isporučiocu uz zahtev da mu se dostave ispravni računi.

KVALITET DOBRA, PRATEĆE USLUGE,
UTVRĐIVANjE KOLIČINA ISPORUČENOG DOBRA I REKLAMACIJE

Član 10.

Isporučilac se obavezuje da, u periodu na koji je ovaj ugovor zaključen, predmetno dobro isporučuje s pažnjom dobrog stručnjaka i ugovorenog kvaliteta, u svemu prema svojoj ponudi broj _ od ___ godine, tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije, važećim propisima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu dobra, uputstvima ovlašćenih lica Naručioca i pravilima struke i odredbama ovog ugovora.

Isporučilac se obavezuje da uz svaku pojedinačnu isporuku dostavi odgovarajuću deklaraciju (atest) kojom se dokazuje ugovoreni kvalitet isporučenog dobra i daju podaci o datumu proizvodnje i roku trajanja isporučenog dobra.

Član 11.

Prilikom primopredaje, Naručilac je dužan da isporučena dobra pregleda na uobičajeni način i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti Isporučiocu.

Ukoliko se nakon primopredaje na isporučenim dobrima pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavesti Isporučioca u roku od 8 (osam) dana od dana kada je otkrio nedostatak.

U slučaju da je Isporučilac znao ili morao znati za nedostatke, Naručilac ima pravo da se na te nedostatke pozove i kada nije izvršio svoju obavezu da dobra pregleda, odnosno da blagovremeno obavesti Isporučioca o uočenom nedostatku.

Naručilac može raskinuti ugovor, ako je prethodno ostavio Isporučiocu naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora, koji ne može biti duži od 5 (pet) dana od dana prijema obaveštenja o nedostacima isporučenih dobara od strane Isporučioca.

Naručilac ima pravo da od Isporučioca traži isplatu ugovorne kazne u iznosu od 0,5 % od vrednosti (bez PDV-a) cele konkretne isporuke, za svaki dan od dana izvršene primopredaje dobara sa nedostacima do dana izvršene primopredaje dobara odgovarajuće količine i kvaliteta.

Naručilac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka, ako ga je Isporučilac obavestio da neće da ispuni ugovor, odnosno kada je očigledno da Isporučilac neće da ispuni ugovor, odnosno kada je očigledno da Isporučilac neće moći da ispuni ugovor ni u naknadnom roku.

PLAĆANjE

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom Ugovoru vršiti na osnovu ispravnih računa za isporučena predmetna dobra u roku od _ dana od dana ispostavljanja ispravnog računa za svaku pojedinačnu isporuku.

Plaćanje će se vršiti na račun Isporučioca broj ____________ otvoren kod __________________ banke.

ROK VAŽENjA UGOVORA

Član 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vreme, i to za period od godinu dana od dana potpisivanja obe ugovorne strane, bez obzira da li su isporučene okvirno ugovorene količine aluminijum sulfata.

Ugovor se može raskinuti pre isteka ugovorenog perioda u slučaju da se o tome sporazumno saglase ugovorne strane.

Ugovor se može raskinuti pre isteka ugovorenog perioda u slučajevima iz člana 7. i 11. ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Količine aluminijum sulfata iz člana 2. ovog Ugovora, okvirno su predviđene potrebe Naručioca.

Naručilac će vršiti nabavku aluminijum sulfata u količinama koje odgovaraju njegovim stvarnim potrebama.

Zbog ugovorenog načina promena jediničnih cena, maksimalni finansijski iznos do kojeg će se vršiti nabavka aluminijum sulfata po ovom Ugovoru, čine predviđena finansijska sredstva Naručioca u iznosu od 900.000 dinara za ugovoreni period.

Član 15.

Za sve ono što u pogledu prava i obaveza ugovornih strana, nije predviđeno ovim ugovorom, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da će sva sporna pitanja u vezi s primenom ovog ugovora nastojati da reše sporazumno, mirnim putem u duhu dobre poslovne saradnje.

U slučaju da nastali spor ne može da se reši mirnim putem, nadležni sud za rešavanje spora biće Privredni sud u Čačku.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) originalnih primeraka, od kojih po tri primerka zadržava svaka ugovorna strana.

ZA NARUČIOCA: DIREKTOR ZA ISPORUČIOCA: DIREKTOR
______ ________

NAPOMENA: Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem.

VI OBRAZAC IZJAVE O UDALjENOSTI MAGACINA

U skladu sa uslovima konkursne dokumentacije, ______________,
(Naziv ponuđača)
daje:

IZJAVU

O UDALjENOSTI MAGACINA

Izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da se magacin, u kojem će biti vršena isporuka aluminijum sulfata naručiocu Javnom komunalnom preduzeću ,,Ivanjica” Ivanjica, nalazi na adresi ________________________ na području opštine _______ grada ________, kao i da se isti magacin nalazi na udaljenosti od __ kilometara od Ivanjice, najkraćim putnim pravcem državnim putem.

   Datum          Ponuđač

____ M.P. ______

Napomena: Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Javna natrijum silikata (vodenog stakla)

JKP ,,IVANjICA” IVANjICA

NABAVKA NA KOJU NARUČIOCI NISU OBAVEZNI DA PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BR. 2-1-14/2021
NABAVKA NATRIJUM SILIKATA (VODENOG STAKLA)

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 12.02.2021.godine do 13,00 časova
Javno otvaranje: 12.02.2021.godine u 13,05 časova

IVANjICA, FEBRUAR 2021.GODINE

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama
i člana 52. stav 4. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs

U p u ć u j e

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara

Predmet nabavke je Natrijum silikat.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Natrijum silikat – 24315610-4

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude.

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku NATRIJUM SILIKATA – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 12.02.2021.godine do 1300 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 12.02.2021.godine u 1305 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov izričit pisani zahtev.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović u periodu od 7,00-15,00 časova.

Na osnovu čl. 27. stav 1. tačka 1. i 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 91/2019, u daljem tekstu: Zakon), pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje Naziv poglavlja Strana
I Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok i mesto isporuke dobara, dodatne usluge i sl. 4
II Uslovi za učešće u postupku nabavke i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova 6
III Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 9
IV Obrazac ponude 14
V Model ugovora 16
VI Obrazac izjave o udaljenosti magacina 22

I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK I MESTO ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

 1. Vrsta i količina dobra

REDNI BROJ VRSTA JEDINICA MERE UKUPNA OKVIRNA KOLIČINA

 1. Vodeno staklo (Natrijum silikat) kg 4.500

Napomena: U tabelarnom pregledu navedena je okvirno potrebna količina dobara u kilogramima za godinu dana. Stvarno potrebne količine dobara mogu biti manje ili veće od navedenih u zavisnosti od potreba naručioca. Naručilac godišnje preuzima okvirno 4-6 tura u približno jednakim količinama, uz moguća odstupanja.

Maksimalni finansijski iznos nabavke natrijum silikata određen je promenama jedinične cene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i iznosom predviđenih sredstava naručioca od 198.000 dinara bez PDV-a za celu 2021.godinu.

 1. Tehničke karakteristike

Opis rastvor natrijum silikata u vodi
Hemijska formula NaOx(3.1-3.4)SiO2xnH2O
Izgled viskozna žućkasta lepljiva tečnost
Miris bez mirisa
Rastvorljivost u vodi meša se u svim odnosima sa vodom
Sadržaj silicijum dioksida SiO2, % mase 25,20-28,00
Sadržaj natrijum oksida Na2O, % mase 8,00-9,00
Specifična masa 1.360-1.380 g/cm3
˚ Be 38-40
pH, 10% u vodi 10,0-11,0
Viskozitet mPas 50-200
Modul – težinski odnos 3,0-3,30
Modul 3,1-3,4

 1. Pakovanje

Isporuka natrijum silikata će se vršiti u ambalaži Naručioca.

Ponuđač će isporuku natrijum silikata vršiti u zatvorenim buradima od 50 litara.

 1. Kvalitet dobra

Ponuđeno dobro mora biti u skladu sa traženim tehničkim karakteristikama.

 1. Provera kvantiteta i kvaliteta i reklamacija

Prilikom primopredaje, Naručilac je dužan da isporučena dobra pregleda na uobičajeni način i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti Isporučiocu.

Ukoliko se nakon primopredaje na isporučenim dobrima pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavesti Isporučioca u roku od 8 (osam) dana od dana kada je otkrio nedostatak.

Nedostatke po reklamaciji izabrani ponuđač će otkloniti u roku do 5 (pet) dana od prijema reklamacije.

 1. Rok i mesto isporuke dobra

Mesto isporuke dobara je magacin izabranog ponuđača na teritoriji Republike Srbije. Ponuđač u Obrascu izjave o udaljenosti magacina (Obrazac VI), navodi lokaciju (adresu) i udaljenost magacina od Ivanjice.

Izabrani ponuđač je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine natrijum silikata za potrebe naručioca. Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine natrijum silikata, uputi izabranom ponuđaču pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine natrijum silikata, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja. Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine natrijum silikata opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana. Izabrani ponuđač je dužan da istog dana po prijemu ambalaže od naručioca, izvrši punjenje ambalaže naručenom količinom predmetnog dobra, i istu preda naručiocu.

Izabrani ponuđač je dužan da izvrši utovar predmetnog dobra u vozila naručioca, a troškovi utovara su uključeni u jediničnu cenu.

Sve narudžbenice naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom. Ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, izabrani ponuđač je dužan da na isti način (u pisanoj formi) naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

II USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE

1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne nabavke ima ponuđač koji ispunjava sledeće uslove za učešće u postupku nabavke:

1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

1.2. Ponuđač mora podneti ponudu samostalno, dakle, nije dozvoljeno podnošenje ponude sa podizvođačem niti podnošenje zajedničke ponude.

1.3. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku nabavke, i to:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. da je u prethodne tri kalendarske godine (2018, 2019. i 2020. godine), za potrebe prerade vode za piće, isporučio predmet javne nabavke u količini, potrebnom kvalitetu i u ugovorenim rokovima, ne manjoj od 100.000 kilograma.

 1. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA

Ispunjenost uslova za učešće u postupku predmetne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Naručilac može pre zaključenja ugovora od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija da zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će zaključiti ugovor sa sledećim najpovoljnijem ponuđačem.

Ispunjenost uslova, u slučaju da naručilac to traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija odnosno drugog ponuđača, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) Uslov iz tačke 1) – Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.

Ispunjenost dodatnih uslova, u slučaju da naručilac to traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. spiska naručilaca kojima je isporučen predmet javne nabavke sa podacima o: naručiocu, datumu isporuke, i ukupnoj količini isporučenih dobara, uz potvrdu izdatu i potpisanu od strane svakog navedenog naručioca, u prethodne tri kalendarske godine (za 2018, 2019. i 2020. godinu).

 1. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA

IZJAVA PONUĐAČA
O ISPUNjAVANjU USLOVA U POSTUPKU NABAVKE NA KOJU NARUČIOCI NISU OBAVEZNI DA PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač _________________________________ u postupku nabavke NATRIJUM SILIKATA broj 2-1-14/2021, ispunjava sve uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu nabavku, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2) Ponuđač ispunjava dodatne uslove:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. u prethodne tri kalendarske godine (2018, 2019. i 2020 godine), za potrebe prerade vode za piće, isporučio je predmet javne nabavke u količini, potrebnom kvalitetu i u ugovorenim rokovima, ne manjoj od 100.000 kilograma.

Mesto:_ Ponuđač:

Datum:_ M.P. _________

III UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

 1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLjENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

 1. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINjENA

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku NATRIJUM SILIKATA – NE OTVARATI” na adresu JKP ,,Ivanjica”, ul.Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte odnosno kutije naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive, adrese, telefone i kontakt osobe svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12.02.2021.godine, i to do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Od ponuđača se očekuje da je upoznat sa zakonima, propisima, standardima i tehničkim uslovima koji važe u Republici Srbiji.

Od ponuđača se očekuje da prouči konkursnu dokumentaciju, uključujući sve priloge, instrukcije, forme, uslove ugovora i specifikacije.

Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko popunjena i potpisana od strane odgovornog lica ponuđača.

Ponuda treba da sadrži sve dokaze i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom. Svi obrasci moraju biti popunjeni, a svaki OBRAZAC potpisan od strane odgovornog lica.

Svi obrasci i izjave koji su sastavni deo konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni na srpskom jeziku, otkucani ili čitko ispisani štampanim slovima Popunjeni obrasci moraju biti jasni, nedvosmisleni, potpisani od strane ovlašćenog lica, u svemu u skladu sa Konkursnom dokumentacijom.

Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni i parafira ovlašćeno lice ponuđača.

Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira.

Obavezni sastavni delovi ponude:

REDNI BROJ DOKUMENTI

 1. Obrazac izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke (Obrazac 3)
 2. Popunjen i potpisan obrazac ponude (Obrazac IV)
 3. Popunjen i potpisan model ugovora (Obrazac V)
 4. Popunjen i potpisan obrazac izjave o udaljenosti magacina (Obrazac VI)
 5. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 1. NAČIN I USLOVI PLAĆANjA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLjIVOST PONUDE

4.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

Isključeno je avansno plaćanje. Svaka ponuda u kojoj bude traženo avansno plaćanje odbiće se kao neprihvatljiva.

Plaćanje se vrši po ispostavljenim računima, sačinjenim na osnovu izvršene isporuke dobara i jediničnih cena iz ponude, i to u roku koji ne može biti kraći od 15 dana i ne duži od 45 dana od dana ispostavljanja svakog računa.

4.2. Zahtev u pogledu roka i mesta isporuke dobara

Mesto isporuke dobara je magacin izabranog ponuđača na teritoriji Republike Srbije. Ponuđač u Obrascu izjave o udaljenosti magacina (Obrazac VI) navodi lokaciju (adresu) i udaljenost magacina od Ivanjice.

Izabrani ponuđač je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine natrijum silikata za potrebe naručioca. Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine natrijum silikata, uputi izabranom ponuđaču pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine natrijum silikata, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja. Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine natrijum silikata opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana. Izabrani ponuđač je dužan da istog dana po prijemu ambalaže od naručioca, izvrši punjenje ambalaže naručenom količinom predmetnog dobra, i istu preda naručiocu.

Sve narudžbenice naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom. Ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, izabrani ponuđač je dužan da na isti način (u pisanoj formi) naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

4.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

 1. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima.

Cenu je potrebno izraziti numerički.

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu jediničnih cena samo u slučaju da u toku izvršenja ugovora, dođe do rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji za više od 3,5 % od dana zaključenja ugovora, na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to na osnovu zahteva izabranog ponuđača za izmenu ugovorene cene.

Ukoliko se naručilac saglasi sa zahtevom izabranog ponuđača, izmena jedinične cene se može ugovoriti potpisivanjem posebnog Aneksa ugovora sa važenjem za buduće isporuke. Sve zahtevane isporuke, do dana podnošenja zahteva za povećanje cene, moraju se isporučiti po tada važećoj ceni.

 1. VRSTA KRITERIJUMA ZA OCENjIVANjE PONUDA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE OCENjUJU PONUDE I METODOLOGIJA ZA OCENjIVANjE PONUDA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda, a elementi kriterijuma za vrednovanje ponuda su:

1) ponuđena cena – maksimalno 70 pondera;

2) troškovna ekonomičnost izražena kroz udaljenost magacina ponuđača u kojem se vrši isporuka dobara, od Ivanjice – maksimalno 30 pondera.

Ukupan broj pondera iznosi 100.

Broj pondera za određeni kriterijum će se izračunavati na sledeći način:

1) Broj pondera za ponuđenu cenu po formuli:

C = Cmin / Cpon x 70

C = broj ostvarenih pondera na osnovu ponuđene cene
C pon = cena ponuđača
C min = minimalna ponuđena cena

2) Broj pondera za udaljenost magacina ponuđača po formuli

U = Umin / Upon x 30

U = broj ostvarenih pondera na osnovu udaljenosti magacina
U pon = udaljenost magacina ponuđača u kilometrima
U min = udaljenost najbliže ponuđenog magacina u kilometrima

Udaljenost magacina u kojem će biti vršena isporuka dobara, od Ivanjice, ponuđač dokazuje Izjavom o udaljenosti magacina (Obrazac VI). Udaljenost se određuje u odnosu na najkraći putni pravac državnim putem, i to u jednom pravcu. Naručilac zadržava pravo da u postupku dodele ugovora poseti ponuđene magacine i utvrdi da li njihova stvarna udaljenost od Ivanjice odgovara podacima datim u ponudi. Provera stvarne udaljenosti se može vršiti i na drugi način.

Ukupan broj pondera (UP) određuje se prema formuli:

UP = C + U

Naručilac će dodeliti ugovor ponuđaču koji ostvari najveći broj pondera.

 1. ELEMENTI KRITERIJUMA ODNOSNO NAČIN NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI OCENU PONUDA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA

U slučaju da dve ili više ponuda budu imale jednak broj pondera, ugovor će biti dodeljen onom najpovoljnijem ponuđaču čija ponuđena cena bude niža.

 1. UPOTREBA PEČATA

Ponuđač može da overi pečatom sve dokumente koji moraju da budu potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača, ali nije dužan da to učini. Prema tome, prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.

IV OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ____ od ______ za nabavku NATRIJUM SILIKATA na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama br. 2-1-14/2021

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

5) PREDMET NABAVKE NATRIJUM SILIKAT

Vrsta

Jedinica mere

Okvirna količina za period isporuke
Jedinična cena bez PDV-a Ukupna cena bez PDV-a
1 2 3 4 5
Natrijum silikat kg 4.500

Ukupna cena bez PDV-a

Ukupna cena sa PDV-om

Rok plaćanja (za naručioca je prihvatljiv rok od najmanje 15 dana, ali ne duži od 45 dana) od dana ispostavljanja svakog računa

Mesto isporuke dobara (adresa magacina ponuđača)

Rok važenja ponude (ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda)

Datum Ponuđač
M. P.
_________________ ____________________

Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

V MODEL UGOVORA

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
NATRIJUM SILIKATA

Zaključen između:

 1. Javnog komunalnog preduzeća ,,Ivanjica” Ivanjica, Ul. Milinka Kušića 61, PIB 101062119, matični broj 07216840, račun br. 205-85299-77 otvoren kod Komercijalne banke, koje zastupa direktor Aleksandar Mitrović, u daljem tekstu Naručilac i
 2. _______________________, sa sedištem u ___, ulica _____, PIB _, matični broj __, račun br.___________, otvoren kod poslovne banke ______________________, koje zastupa _________, u daljem tekstu Isporučilac.

UGOVORNE STRANE SAGLASNO KONSTATUJU:

 • da je naručilac sproveo postupak nabavke na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, i to nabavke natrijum silikata, pod rednim brojem 2-1-14/2021;
 • da je Isporučilac dobara dostavio ponudu br. _____ od __.godine, koja se nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
 • da ponuda Isporučioca u potpunosti odgovara specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koja se nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je isporuka natrijum silikata za potrebe Naručioca u količinama i na način utvrđen ovim ugovorom, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ponudom Isporučioca br. _ od _____.godine, u svemu u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu samostalno vrši isporuku natrijum silikata i jedini je odgovoran za izvršenje ovog Ugovora.

KOLIČINA I UGOVORENA CENA

Član 2.

Isporučilac se obavezuje da isporuči natrijum silikat za potrebe Naručioca u sledećim okvirnim količinama:

Vrsta

Jedinica mere

Okvirna količina za period isporuke

1 2 3
Natrijum silikat kg 4.500

i to po ukupnoj ceni koja iznosi _________ dinara bez PDV-a, odnosno __________ dinara sa PDV-om.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cene natrijum silikata iz stava 1 na dan potpisa ovog Ugovora utvrđene Obrascem ponude koji čini sastavni deo Ugovora.

Član 3.

Jedinične cene iz Obrasca ponude mogu se menjati samo u slučaju da u toku izvršenja ugovora, dođe do rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji za više od 3,5 % od dana zaključenja ugovora, na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to na osnovu zahteva izabranog ponuđača za izmenu ugovorene cene.

Ukoliko se naručilac saglasi sa zahtevom izabranog ponuđača, izmena jedinične cene se može ugovoriti potpisivanjem posebnog Aneksa ugovora sa važenjem za buduće isporuke.

Sve zahtevane isporuke, do dana podnošenja zahteva za povećanje cene, moraju se isporučiti po tada važećoj ceni.

ROK, MESTO I DRUGI USLOVI ISPORUKE

Član 4.

Isporuka predmetnih dobara će se vršiti sukcesivno, prema pojedinačnim narudžbinama Naručioca, u periodu od zaključenja ugovora do 31.12.2021.godine.

Naručilac nije ograničen u pogledu količine dobara koju može poručiti u okviru jedne narudžbine.

Član 5.

Isporuka natrijum silikata će se vršiti u ambalaži Naručioca.

Isporučilac će isporuku natrijum silikata vršiti u zatvorenim buradima od 50 litara.

Član 6.

Isporučilac je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine natrijum silikata za potrebe Naručioca.

Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine natrijum silikata, uputi Isporučiocu pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine natrijum silikata, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja.

Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine natrijum silikata opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana.

Isporučilac je dužan da istog dana po prijemu ambalaže od Naručioca, izvrši punjenje ambalaže naručenom količinom predmetnog dobra, i istu preda Naručiocu.

Isporučilac je dužan da izvrši utovar predmetnog dobra u vozila naručioca, a troškovi utovara su uključeni u jediničnu cenu.

Sve narudžbenice natrijum silikata Naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom, a ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, Isporučilac je dužan da na isti način (u pisanoj formi) Naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

Član 7.

Ukoliko Isporučilac, svojom krivicom ne omogući preuzimanje naručene količine predmetnog dobra u ugovorenom roku, Naručilac zadržava pravo da od Isporučioca traži isplatu ugovorne kazne u iznosu od 0,5 % od vrednosti (bez PDV-a) konkretne isporuke, za svaki dan neopravdanog kašnjenja.

Naručilac zadržava pravo da raskine ugovor ukoliko Isporučilac, svojom krivicom, bude kasnio sa isporukom više od 5 (pet) dana od isteka ugovorenog roka za isporuku, a Isporučilac je dužan da, u tom slučaju, isplati Naručiocu ugovornu kaznu iz stava 1.ovog člana, računajući od dana isteka roka za isporuku pa do dana raskida ugovora.

U svakom slučaju Naručilac zadržava pravo da od Isporučioca zahteva naknadu materijalne štete koja mu je pričinjena zbog zakašnjenja u isporuci.

Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti za delimično ili potpuno neizvršenje ugovornih obaveza u slučaju dejstva više sile, koja se kao takva priznaje po zakonu.

Član 8.

Mesto isporuke predmetnog dobra je magacin Isporučioca na adresi: _______________________________________________________.

Član 9.

U roku od 5 (pet) dana od svake izvršene isporuke predmetnog dobra, Isporučilac je u obavezi da dostavlja Naručiocu ispravne račune sačinjene na osnovu dokumenta o preuzimanju robe potpisanom od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Neispravne račune Naručilac će vraćati Isporučiocu uz zahtev da mu se dostave ispravni računi.

KVALITET DOBRA, PRATEĆE USLUGE,
UTVRĐIVANjE KOLIČINA ISPORUČENOG DOBRA I REKLAMACIJE

Član 10.

Isporučilac se obavezuje da, u periodu na koji je ovaj ugovor zaključen, predmetno dobro isporučuje s pažnjom dobrog stručnjaka i ugovorenog kvaliteta, u svemu prema svojoj ponudi broj _ od ___ godine, tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije, važećim propisima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu dobra, uputstvima ovlašćenih lica Naručioca i pravilima struke i odredbama ovog ugovora.

Isporučilac se obavezuje da uz svaku pojedinačnu isporuku dostavi odgovarajuću deklaraciju (atest) kojom se dokazuje ugovoreni kvalitet isporučenog dobra i daju podaci o datumu proizvodnje i roku trajanja isporučenog dobra.

Član 11.

Prilikom primopredaje, Naručilac je dužan da isporučena dobra pregleda na uobičajeni način i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti Isporučiocu.

Ukoliko se nakon primopredaje na isporučenim dobrima pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavesti Isporučioca u roku od 8 (osam) dana od dana kada je otkrio nedostatak.

U slučaju da je Isporučilac znao ili morao znati za nedostatke, Naručilac ima pravo da se na te nedostatke pozove i kada nije izvršio svoju obavezu da dobra pregleda, odnosno da blagovremeno obavesti Isporučioca o uočenom nedostatku.

Naručilac može raskinuti ugovor, ako je prethodno ostavio Isporučiocu naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora, koji ne može biti duži od 5 (pet) dana od dana prijema obaveštenja o nedostacima isporučenih dobara od strane Isporučioca.

Naručilac ima pravo da od Isporučioca traži isplatu ugovorne kazne u iznosu od 0,5 % od vrednosti (bez PDV-a) cele konkretne isporuke, za svaki dan od dana izvršene primopredaje dobara sa nedostacima do dana izvršene primopredaje dobara odgovarajuće količine i kvaliteta.

Naručilac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka, ako ga je Isporučilac obavestio da neće da ispuni ugovor, odnosno kada je očigledno da Isporučilac neće da ispuni ugovor, odnosno kada je očigledno da Isporučilac neće moći da ispuni ugovor ni u naknadnom roku.

PLAĆANjE

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom Ugovoru vršiti na osnovu ispravnih računa za isporučena predmetna dobra u roku od _ dana od dana ispostavljanja ispravnog računa za svaku pojedinačnu isporuku.

Plaćanje će se vršiti na račun Isporučioca broj ____________ otvoren kod __________________ banke.

ROK VAŽENjA UGOVORA

Član 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vreme, a krajnji rok za važenje ovog Ugovora je 31.12.2021.godine bez obzira da li su isporučene okvirno ugovorene količine natrijum silikata.

Ugovor se može raskinuti pre isteka ugovorenog perioda u slučaju da se o tome sporazumno saglase ugovorne strane.

Ugovor se može raskinuti pre isteka ugovorenog perioda u slučajevima iz člana 7. i 11. ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Količine natrijum silikata iz člana 2. ovog Ugovora, okvirno su predviđene potrebe Naručioca.

Naručilac će vršiti nabavku natrijum silikata u količinama koje odgovaraju njegovim stvarnim potrebama.

Zbog ugovorenog načina promena jediničnih cena, maksimalni finansijski iznos do kojeg će se vršiti nabavka natrijum silikata po ovom Ugovoru, čine predviđena finansijska sredstva Naručioca u iznosu od 198.000 dinara bez poreza na dodatu vrednost za celu 2021.godinu.

Član 15.

Za sve ono što u pogledu prava i obaveza ugovornih strana, nije predviđeno ovim ugovorom, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da će sva sporna pitanja u vezi s primenom ovog ugovora nastojati da reše sporazumno, mirnim putem u duhu dobre poslovne saradnje.

U slučaju da nastali spor ne može da se reši mirnim putem, nadležni sud za rešavanje spora biće Privredni sud u Čačku.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) originalnih primeraka, od kojih po tri primerka zadržava svaka ugovorna strana.

ZA NARUČIOCA: DIREKTOR ZA ISPORUČIOCA: DIREKTOR
______ ________

NAPOMENA: Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem.

VI OBRAZAC IZJAVE O UDALjENOSTI MAGACINA

U skladu sa uslovima konkursne dokumentacije, ______________,
(Naziv ponuđača)
daje:

IZJAVU

O UDALjENOSTI MAGACINA

Izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da se magacin, u kojem će biti vršena isporuka natrijum silikata naručiocu Javnom komunalnom preduzeću ,,Ivanjica” Ivanjica, nalazi na adresi ________________________ na području opštine _______ grada ________, kao i da se isti magacin nalazi na udaljenosti od __ kilometara od Ivanjice, najkraćim putnim pravcem državnim putem.

   Datum          Ponuđač

____ M.P. ______

Napomena: Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Javna nabavka tečnog hlora i natrijum hipohlorita

JKP ,,IVANjICA” IVANjICA

NABAVKA NA KOJU NARUČIOCI NISU OBAVEZNI DA PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BR. 2-1-13/2021
NABAVKA TEČNOG HLORA I NATRIJUM HIPOHLORITA

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 12.02.2021.godine do 13,00 časova
Javno otvaranje: 12.02.2021.godine u 13,15 časova

IVANjICA, FEBRUAR 2021.GODINE

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama
i člana 52. stav 4. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs

U p u ć u j e

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara

Predmet nabavke je Tečni hlor i natrijum hipohlorit.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Hlor – 24311900-6

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude.

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku tečnog hlora i natrijum hipohlorita – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 12.02.2021.godine do 1300 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 12.02.2021.godine u 1315 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov izričit pisani zahtev.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović u periodu od 7,00-15,00 časova.

Na osnovu čl. 27. stav 1. tačka 1. i 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 91/2019, u daljem tekstu: Zakon), pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje Naziv poglavlja Strana
I Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok i mesto isporuke dobara, dodatne usluge i sl. 4
II Uslovi za učešće u postupku nabavke i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova 7
III Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 11
IV Obrazac ponude 16
V Model ugovora 18
VI Obrazac izjave o udaljenosti magacina 25

I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK I MESTO ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

 1. Vrsta i količina dobara

REDNI BROJ VRSTA JEDINICA MERE UKUPNA OKVIRNA KOLIČINA

 1. Tečni hlor kg 1.500
 2. Žavelova voda (Natrijum hipohlorit) kg 500

Napomena: U tabelarnom pregledu navedena je okvirno potrebna količina dobara u kilogramima za godinu dana. Stvarno potrebne količine dobara mogu biti manje ili veće od navedenih u zavisnosti od potreba naručioca. Naručilac godišnje preuzima okvirno 8-10 tura u približno jednakim količinama, uz moguća odstupanja.

Maksimalni finansijski iznos nabavke tečnog hlora i natrijum hipohlorita određen je promenama jediničnih cena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i iznosom predviđenih sredstava naručioca od 145.000 dinara bez PDV-a za celu 2021.godinu.

 1. Tehničke karakteristike

2.1. Tečni hlor

Izgled Tečni gas na pritisku od 6,8 atmosfera, boja zelenkasto žuta zagušljivog mirisa
Sadržaj Cl 2 min. 99,5 %
Sadržaj NCl 3 max. 10 ppm (W / W)
Sadržaj vlage max. 50 ppm (W / W)
Sadržaj neisparljivih komponenti max. 0,05 % (W / W)

2.2. Natrijum hipohlorit

Izgled Bistar zelenkasto – žut rastvor
Hemijska formula NaClO
Gustina (20°C) 1,13 – 1,30 g/ml
pH vrednost (20°C) min 11
Sadržaj aktivnog hlora min. 12 % (120 g/l)
Sadržaj natrijum hidroksida min. 3 g/l
max 15 g/l
Sadržaj Arsena (As) max 1 mg/kg
Sadržaj Antimona (Sb) max 20 mg/kg
Sadržaj Kadmijuma (Cd) max 2,5 mg/kg
Sadržaj Hroma (Cr) max 2,5 mg/kg
Sadržaj Olova (Pb) max 15 mg/kg
Sadržaj Žive (Hg) max 3,5 mg/kg
Sadržaj Nikla (Ni) max 2,5 mg/kg
Sadržaj Selena (Se) max 20 mg/kg
Sadržaj Natrijum bromata max 2,5 g/kg

 1. Pakovanje

Isporuka tečnog hlora i natrijum hipohlorita će se vršiti u ambalaži Naručioca.

Tečni hlor će se isporučivati u bocama od 50 i 140 kilograma, a natrijum-hipohlorit u plastičnim buradima od 50 litara.

 1. Kvalitet dobara

Ponuđeni tečni hlor mora biti u skladu sa standardom EN 937:2011 ili JUS H.B.2.050.

Ponuđeni natrijum hipohlorit mora biti u skladu sa standardom SRPS (EN) 901:2007, “Tip 1”.

 1. Provera kvantiteta i kvaliteta i reklamacija

Prilikom primopredaje, Naručilac je dužan da isporučena dobra pregleda na uobičajeni način i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti Isporučiocu.

Ukoliko se nakon primopredaje na isporučenim dobrima pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavesti Isporučioca u roku od 8 (osam) dana od dana kada je otkrio nedostatak.

Nedostatke po reklamaciji izabrani ponuđač će otkloniti u roku do 5 (pet) dana od prijema reklamacije.

 1. Rok i mesto isporuke dobara

Mesto isporuke dobara je magacin izabranog ponuđača na teritoriji Republike Srbije. Ponuđač u Obrascu izjave o udaljenosti magacina (Obrazac VI), navodi lokaciju (adresu) i udaljenost magacina od Ivanjice.

Od trenutka kada naručilac preda izabranom ponuđaču svoju praznu ambalažu na mestu isporuke dobara i u njenom prilogu pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine tečnog hlora, izabrani ponuđač je dužan da u roku od 15 kalendarskih dana obezbedi da ambalaža bude napunjena tečnim hlorom, spremna za primopredaju naručiocu, i da o tome pisanim putem obavesti naručioca telefaksom, poštom ili elektronskom poštom. Naručilac će u roku od 7 kalendarskih dana od dana prijema obaveštenja o spremnosti dobra za isporuku, o svom trošku preuzeti predmetno dobro.

Izabrani ponuđač je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine natrijum hipohlorita za potrebe naručioca. Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine natrijum hipohlorita, uputi izabranom ponuđaču pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine natrijum hipohlorita, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja. Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine natrijum hipohlorita opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana. Izabrani ponuđač je dužan da istog dana po prijemu ambalaže od naručioca, izvrši punjenje ambalaže naručenom količinom predmetnog dobra, i istu preda naručiocu.

Izabrani ponuđač je dužan da izvrši utovar predmetnih dobara u vozila naručioca, a troškovi utovara su uključeni u jediničnu cenu.

Sve narudžbenice naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom. Ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, izabrani ponuđač je dužan da na isti način (u pisanoj formi) naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

II USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE

1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne nabavke ima ponuđač koji ispunjava sledeće uslove za učešće u postupku nabavke:

1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

1.2. Ponuđač mora podneti ponudu samostalno, dakle, nije dozvoljeno podnošenje ponude sa podizvođačem niti podnošenje zajedničke ponude.

1.3. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku nabavke, i to:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. Ponuđač mora da poseduje: Sertifikat ISO 9001/2008;

1.2. Ponuđač mora da poseduje: Sertifikat ISO 14001:2005 ili ISO 14001:2004;

1.3. da je u prethodne tri kalendarske godine (2018, 2019. i 2020. godine), za potrebe prerade vode za piće, isporučio u količini, potrebnom kvalitetu i u ugovorenim rokovima:

1.3.1. Tečnog hlora ne manjoj od 37.500 kilograma;

1.3.2. Natrijum hipohlorita ne manjoj od 15.000 kilograma.

2) Tehnički kapacitet:

2.1. Tečni hlor mora biti u skladu sa standardom EN 937:2011 ili JUS H.B.2.050;

2.2. Natrijum hipohlorit mora biti u skladu sa standardom SRPS (EN) 901:2007, ”Tip1”.

 1. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA

Ispunjenost uslova za učešće u postupku predmetne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Naručilac može pre zaključenja ugovora od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija da zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će zaključiti ugovor sa sledećim najpovoljnijem ponuđačem.

Ispunjenost uslova, u slučaju da naručilac to traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija odnosno drugog ponuđača, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) Uslov iz tačke 1) – Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.

Ispunjenost dodatnih uslova, u slučaju da naručilac to traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. kopija važećih sertifikata ISO 9001:2008, ponuđača predmeta nabavke, izdatih od strane akreditovanog sertifikacionog tela;

1.2. kopije važećeg sertifikata ISO 14001:2005 ili ISO 14001:2004, ponuđača predmeta javne nabavke, izdatog od strane akreditovanog sertifikacionog tela;

1.3. spiska naručilaca kojima je isporučen:

1.3.1. Tečni hlor, sa podacima o: naručiocu, datumu isporuke, i ukupnoj količini isporučenog tečnog hlora, uz potvrdu izdatu i potpisanu od strane svakog navedenog naručioca, u prethodne tri kalendarske godine (za 2018, 2019. i 2020. godinu);

1.3.2. Natrijum hipohlorit, sa podacima o: naručiocu, datumu isporuke, i ukupnoj količini isporučenog natrijum hipohlorita, uz potvrdu izdatu i potpisanu od strane svakog navedenog naručioca, u prethodne tri kalendarske godine (za 2018, 2019. i 2020. godinu).

2) Tehnički kapacitet:

2.1. deklaracije o usaglašenosti proizvođača, kojom ponuđač potvrđuje da ponuđeno dobro ispunjava sve zahteve iz traženog standarda;

2.2 deklaracije o usaglašenosti proizvođača, kojom ponuđač potvrđuje da ponuđeno dobro ispunjava sve zahteve iz traženog standarda.

 1. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA

IZJAVA PONUĐAČA
O ISPUNjAVANjU USLOVA U POSTUPKU NABAVKE NA KOJU NARUČIOCI NISU OBAVEZNI DA PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač _________________________________ u postupku nabavke tečnog hlora i natrijum hipohlorita broj 2-1-13/2021, ispunjava sve uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu nabavku, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2) Ponuđač ispunjava dodatne uslove:

1) Poslovni kapacitet:

1.1. Ponuđač poseduje: Sertifikat ISO 9001/2008;

1.2. Ponuđač poseduje: Sertifikat ISO 14001:2005 ili ISO 14001:2004;

1.3. u prethodne tri kalendarske godine (2018, 2019. i 2020. godine), za potrebe prerade vode za piće, isporučio je u količini, potrebnom kvalitetu i u ugovorenim rokovima:

1.3.1. Tečnog hlora ne manjoj od 37.500 kilograma;

1.3.2. Natrijum hipohlorita ne manjoj od 15.000 kilograma.

2) Tehnički kapacitet:

2.1. Tečni hlor koji nudi ponuđač, u skladu je sa standardom EN 937:2011 ili JUS H.B.2.050;

2.2. Natrijum hipohlorit koji nudi ponuđač, u skladu je sa standardom SRPS (EN) 901:2007, ”Tip1”.

Mesto:_ Ponuđač:

Datum:_ M.P. _________

III UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

 1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLjENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

 1. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINjENA

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku tečnog hlora i natrijum hipohlorita – NE OTVARATI” na adresu JKP ,,Ivanjica”, ul.Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte odnosno kutije naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive, adrese, telefone i kontakt osobe svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12.02.2021.godine, i to do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Od ponuđača se očekuje da je upoznat sa zakonima, propisima, standardima i tehničkim uslovima koji važe u Republici Srbiji.

Od ponuđača se očekuje da prouči konkursnu dokumentaciju, uključujući sve priloge, instrukcije, forme, uslove ugovora i specifikacije.

Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko popunjena i potpisana od strane odgovornog lica ponuđača.

Ponuda treba da sadrži sve dokaze i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom. Svi obrasci moraju biti popunjeni, a svaki OBRAZAC potpisan od strane odgovornog lica.

Svi obrasci i izjave koji su sastavni deo konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni na srpskom jeziku, otkucani ili čitko ispisani štampanim slovima Popunjeni obrasci moraju biti jasni, nedvosmisleni, potpisani od strane ovlašćenog lica, u svemu u skladu sa Konkursnom dokumentacijom.

Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni i parafira ovlašćeno lice ponuđača.

Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira.

Obavezni sastavni delovi ponude:

REDNI BROJ DOKUMENTI

 1. Obrazac izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke (Obrazac 3)
 2. Popunjen i potpisan obrazac ponude (Obrazac IV)
 3. Popunjen i potpisan model ugovora (Obrazac V)
 4. Popunjen i potpisan obrazac izjave o udaljenosti magacina (Obrazac VI)
 5. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 1. NAČIN I USLOVI PLAĆANjA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLjIVOST PONUDE

4.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

Isključeno je avansno plaćanje. Svaka ponuda u kojoj bude traženo avansno plaćanje odbiće se kao neprihvatljiva.

Plaćanje se vrši po ispostavljenim računima, sačinjenim na osnovu izvršene isporuke dobara i jediničnih cena iz ponude, i to u roku koji ne može biti kraći od 15 dana i ne duži od 45 dana od dana ispostavljanja svakog računa.

4.2. Zahtev u pogledu roka i mesta isporuke dobara

Mesto isporuke dobara je magacin izabranog ponuđača na teritoriji Republike Srbije. Ponuđač u Obrascu izjave o udaljenosti magacina (Obrazac VI), navodi lokaciju (adresu) i udaljenost magacina od Ivanjice.

Od trenutka kada naručilac preda izabranom ponuđaču svoju praznu ambalažu na mestu isporuke dobara i u njenom prilogu pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine tečnog hlora, izabrani ponuđač je dužan da u roku od 15 kalendarskih dana obezbedi da ambalaža bude napunjena tečnim hlorom, spremna za primopredaju naručiocu, i da o tome pisanim putem obavesti naručioca telefaksom, poštom ili elektronskom poštom. Naručilac će u roku od 7 kalendarskih dana od dana prijema obaveštenja o spremnosti dobra za isporuku, o svom trošku preuzeti predmetno dobro.

Izabrani ponuđač je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine natrijum hipohlorita za potrebe naručioca. Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine natrijum hipohlorita, uputi izabranom ponuđaču pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine natrijum hipohlorita, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja. Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine natrijum hipohlorita opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana. Izabrani ponuđač je dužan da istog dana po prijemu ambalaže od naručioca, izvrši punjenje ambalaže naručenom količinom predmetnog dobra, i istu preda naručiocu.

Sve narudžbenice naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom. Ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, izabrani ponuđač je dužan da na isti način (u pisanoj formi) naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

4.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

 1. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima.

Cenu je potrebno izraziti numerički.

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu jediničnih cena samo u slučaju da u toku izvršenja ugovora, dođe do rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji za više od 3,5 % od dana zaključenja ugovora, na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to na osnovu zahteva izabranog ponuđača za izmenu ugovorene cene.

Ukoliko se naručilac saglasi sa zahtevom izabranog ponuđača, izmena jedinične cene se može ugovoriti potpisivanjem posebnog Aneksa ugovora sa važenjem za buduće isporuke. Sve zahtevane isporuke, do dana podnošenja zahteva za povećanje cene, moraju se isporučiti po tada važećoj ceni.

 1. VRSTA KRITERIJUMA ZA OCENjIVANjE PONUDA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE OCENjUJU PONUDE I METODOLOGIJA ZA OCENjIVANjE PONUDA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda, a elementi kriterijuma za vrednovanje ponuda su:

1) ponuđena cena – maksimalno 70 pondera;

2) troškovna ekonomičnost izražena kroz udaljenost magacina ponuđača u kojem se vrši isporuka dobara, od Ivanjice – maksimalno 30 pondera.

Ukupan broj pondera iznosi 100.

Broj pondera za određeni kriterijum će se izračunavati na sledeći način:

1) Broj pondera za ponuđenu cenu po formuli:

C = Cmin / Cpon x 70

C = broj ostvarenih pondera na osnovu ponuđene cene
C pon = cena ponuđača
C min = minimalna ponuđena cena

2) Broj pondera za udaljenost magacina ponuđača po formuli

U = Umin / Upon x 30

U = broj ostvarenih pondera na osnovu udaljenosti magacina
U pon = udaljenost magacina ponuđača u kilometrima
U min = udaljenost najbliže ponuđenog magacina u kilometrima

Udaljenost magacina u kojem će biti vršena isporuka dobara, od Ivanjice, ponuđač dokazuje Izjavom o udaljenosti magacina (Obrazac VI). Udaljenost se određuje u odnosu na najkraći putni pravac državnim putem, i to u jednom pravcu. Naručilac zadržava pravo da u postupku dodele ugovora poseti ponuđene magacine i utvrdi da li njihova stvarna udaljenost od Ivanjice odgovara podacima datim u ponudi. Provera stvarne udaljenosti se može vršiti i na drugi način.

Ukupan broj pondera (UP) određuje se prema formuli:

UP = C + U

Naručilac će dodeliti ugovor ponuđaču koji ostvari najveći broj pondera.

 1. ELEMENTI KRITERIJUMA ODNOSNO NAČIN NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI OCENU PONUDA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA

U slučaju da dve ili više ponuda budu imale jednak broj pondera, ugovor će biti dodeljen onom najpovoljnijem ponuđaču čija ponuđena cena bude niža.

 1. UPOTREBA PEČATA

Ponuđač može da overi pečatom sve dokumente koji moraju da budu potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača, ali nije dužan da to učini. Prema tome, prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.

IV OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ____ od ______ za nabavku tečnog hlora i natrijum hipohlorita na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama br. 2-1-13/2021

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

5) PREDMET NABAVKE TEČNI HLOR I NATRIJUM HIPOHLORIT

Vrsta

Jedinica mere

Okvirna količina za period isporuke
Jedinična cena bez PDV-a Ukupna cena bez PDV-a
1 2 3 4 5
Tečni hlor kg 1.500
Natrijum hipohlorit kg 500
UKUPNO:

Ukupna cena bez PDV-a

Ukupna cena sa PDV-om

Rok plaćanja (za naručioca je prihvatljiv rok od najmanje 15 dana, ali ne duži od 45 dana) od dana ispostavljanja svakog računa

Mesto isporuke dobara (adresa magacina ponuđača)

Rok važenja ponude (ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda)

Datum Ponuđač
M. P.
_________________ ____________________

Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

V MODEL UGOVORA

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
TEČNOG HLORA I NATRIJUM HIPOLORITA

Zaključen između:

 1. Javnog komunalnog preduzeća ,,Ivanjica” Ivanjica, Ul. Milinka Kušića 61, PIB 101062119, matični broj 07216840, račun br. 205-85299-77 otvoren kod Komercijalne banke, koje zastupa direktor Aleksandar Mitrović, u daljem tekstu Naručilac i
 2. _______________________, sa sedištem u ___, ulica _____, PIB _, matični broj __, račun br.___________, otvoren kod poslovne banke ______________________, koje zastupa _________, u daljem tekstu Isporučilac.

UGOVORNE STRANE SAGLASNO KONSTATUJU:

 • da je naručilac sproveo postupak nabavke na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, i to nabavke tečnog hlora i natrijum hipohlorita, pod rednim brojem 2-1-13/2021;
 • da je Isporučilac dobara dostavio ponudu br. _____ od __.godine, koja se nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
 • da ponuda Isporučioca u potpunosti odgovara specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koja se nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je isporuka tečnog hlora i natrijum hipohlorita za potrebe Naručioca u količinama i na način utvrđen ovim ugovorom, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ponudom Isporučioca br. _ od _____.godine, u svemu u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu samostalno vrši isporuku tečnog hlora i natrijum hipohlorita i jedini je odgovoran za izvršenje ovog Ugovora.

KOLIČINA I UGOVORENA CENA

Član 2.

Isporučilac se obavezuje da isporuči tečni hlor i natrijum hipohlorit za potrebe Naručioca u sledećim okvirnim količinama:

Vrsta

Jedinica mere

Okvirna količina za period isporuke

1 2 3
Tečni hlor kg 1.500
Natrijum hipohlorit kg 500

i to po ukupnoj ceni koja iznosi _________ dinara bez PDV-a, odnosno __________ dinara sa PDV-om.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cene tečnog hlora i natrijum hipohlorita iz stava 1. na dan potpisa ovog Ugovora utvrđene Obrascem ponude koji čini sastavni deo Ugovora.

Član 3.

Jedinične cene iz Obrasca ponude mogu se menjati samo u slučaju da u toku izvršenja ugovora, dođe do rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji za više od 3,5 % od dana zaključenja ugovora, na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to na osnovu zahteva izabranog ponuđača za izmenu ugovorene cene.

Ukoliko se naručilac saglasi sa zahtevom izabranog ponuđača, izmena jedinične cene se može ugovoriti potpisivanjem posebnog Aneksa ugovora sa važenjem za buduće isporuke.

Sve zahtevane isporuke, do dana podnošenja zahteva za povećanje cene, moraju se isporučiti po tada važećoj ceni.

ROK, MESTO I DRUGI USLOVI ISPORUKE

Član 4.

Isporuka predmetnih dobara će se vršiti sukcesivno, prema pojedinačnim narudžbinama Naručioca, u periodu od zaključenja ugovora do 31.12.2021.godine.

Naručilac nije ograničen u pogledu količine dobara koju može poručiti u okviru jedne narudžbine.

Član 5.

Isporuka tečnog hlora i natrijum hipohlorita će se vršiti u ambalaži Naručioca.

Tečni hlor će se isporučivati u bocama od 50 i 140 kilograma, a natrijum-hipohlorit u plastičnim buradima od 50 litara.

Član 6.

Od trenutka kada Naručilac preda Isporučiocu svoju praznu ambalažu na mestu isporuke dobara i u njenom prilogu pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine tečnog hlora, Isporučilac je dužan da u roku od 15 kalendarskih dana obezbedi da ambalaža bude napunjena tečnim hlorom, spremna za primopredaju Naručiocu, i da o tome pisanim putem obavesti Naručioca telefaksom, poštom ili elektronskom poštom, a Naručilac će u roku od 7 kalendarskih dana od dana prijema obaveštenja o spremnosti dobra za isporuku, o svom trošku preuzeti predmetno dobro.

Isporučilac je u obavezi da obezbedi da u svakom trenutku na mestu isporuke ima dovoljne količine natrijum hipohlorita za potrebe Naručioca.

Naručilac se obavezuje da 3 kalendarska dana pre planiranog preuzimanja potrebne količine natrijum hipohlorita, uputi Isporučiocu pisanu narudžbenicu za pojedinačnu isporuku potrebne količine natrijum hipohlorita, u kojoj će opredeliti dan preuzimanja.

Naručilac zadržava pravo da za preuzimanje naručene količine natrijum hipohlorita opredeli okviran period od 7 kalendarskih dana.

Isporučilac je dužan da istog dana po prijemu ambalaže od naručioca, izvrši punjenje ambalaže naručenom količinom natrijum hipohlorita, i istu preda naručiocu.

Isporučilac je dužan da izvrši utovar predmetnih dobara u vozila naručioca, a troškovi utovara su uključeni u jedinične cene.

Sve narudžbenice tečnog hlora i natrijum hipohlorita Naručilac može upućivati telefaksom, poštom ili elektronskom poštom, a ukoliko je narudžbina izvršena telefaksom ili elektronskom poštom, Isporučilac je dužan da na isti način (u pisanoj formi) Naručiocu pošalje potvrdu o prijemu narudžbine.

Član 7.

Ukoliko Isporučilac, svojom krivicom ne omogući preuzimanje naručene količine predmetnog dobra u ugovorenim rokovima, Naručilac zadržava pravo da od Isporučioca traži isplatu ugovorne kazne u iznosu od 0,5 % od vrednosti (bez PDV-a) konkretne isporuke, za svaki dan neopravdanog kašnjenja.

Naručilac zadržava pravo da raskine ugovor ukoliko Isporučilac, svojom krivicom, bude kasnio sa isporukom više od 5 (pet) dana od isteka ugovorenih rokova za isporuku, a Isporučilac je dužan da, u tom slučaju, isplati Naručiocu ugovornu kaznu iz stava 1.ovog člana, računajući od dana isteka roka za isporuku pa do dana raskida ugovora.

U svakom slučaju Naručilac zadržava pravo da od Isporučioca zahteva naknadu materijalne štete koja mu je pričinjena zbog zakašnjenja u isporuci.

Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti za delimično ili potpuno neizvršenje ugovornih obaveza u slučaju dejstva više sile, koja se kao takva priznaje po zakonu.

Član 8.

Mesto isporuke predmetnih dobara je magacin Isporučioca na adresi: _______________________________________________________.

Član 9.

U roku od 5 (pet) dana od svake izvršene isporuke predmetnih dobara, Isporučilac je u obavezi da dostavlja Naručiocu ispravne račune sačinjene na osnovu dokumenta o preuzimanju robe potpisanom od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Neispravne račune Naručilac će vraćati Isporučiocu uz zahtev da mu se dostave ispravni računi.

KVALITET DOBARA, PRATEĆE USLUGE,
UTVRĐIVANjE KOLIČINA ISPORUČENIH DOBARA I REKLAMACIJE

Član 10.

Isporučilac se obavezuje da, u periodu na koji je ovaj ugovor zaključen, predmetna dobra isporučuje s pažnjom dobrog stručnjaka i ugovorenog kvaliteta, u svemu prema svojoj ponudi broj _ od ___ godine, tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije, važećim propisima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu dobara, uputstvima ovlašćenih lica Naručioca i pravilima struke i odredbama ovog ugovora.

Isporučilac se obavezuje da uz svaku pojedinačnu isporuku dostavi odgovarajuću deklaraciju (atest) kojom se dokazuje ugovoreni kvalitet isporučenog dobra i daju podaci o datumu proizvodnje i roku trajanja isporučenih dobara.

Član 11.

Prilikom primopredaje, Naručilac je dužan da isporučena dobra pregleda na uobičajeni način i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti Isporučiocu.

Ukoliko se nakon primopredaje na isporučenim dobrima pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručilac je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavesti Isporučioca u roku od 8 (osam) dana od dana kada je otkrio nedostatak.

U slučaju da je Isporučilac znao ili morao znati za nedostatke, Naručilac ima pravo da se na te nedostatke pozove i kada nije izvršio svoju obavezu da dobra pregleda, odnosno da blagovremeno obavesti Isporučioca o uočenom nedostatku.

Naručilac može raskinuti ugovor, ako je prethodno ostavio Isporučiocu naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora, koji ne može biti duži od 5 (pet) dana od dana prijema obaveštenja o nedostacima isporučenih dobara od strane Isporučioca.

Naručilac ima pravo da od Isporučioca traži isplatu ugovorne kazne u iznosu od 0,5 % od vrednosti (bez PDV-a) cele konkretne isporuke, za svaki dan od dana izvršene primopredaje dobara sa nedostacima do dana izvršene primopredaje dobara odgovarajuće količine i kvaliteta.

Naručilac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka, ako ga je Isporučilac obavestio da neće da ispuni ugovor, odnosno kada je očigledno da Isporučilac neće da ispuni ugovor, odnosno kada je očigledno da Isporučilac neće moći da ispuni ugovor ni u naknadnom roku.

PLAĆANjE

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom Ugovoru vršiti na osnovu ispravnih računa za isporučena predmetna dobra u roku od _ dana od dana ispostavljanja ispravnog računa za svaku pojedinačnu isporuku.

Plaćanje će se vršiti na račun Isporučioca broj ____________ otvoren kod __________________ banke.

ROK VAŽENjA UGOVORA

Član 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vreme, a krajnji rok za važenje ovog Ugovora je 31.12.2021.godine bez obzira da li su isporučene okvirno ugovorene količine tečnog hlora i natrijum hipohlorita.

Ugovor se može raskinuti pre isteka ugovorenog perioda u slučaju da se o tome sporazumno saglase ugovorne strane.

Ugovor se može raskinuti pre isteka ugovorenog perioda u slučajevima iz člana 7. i 11. ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Količine tečnog hlora i natrijum hipohlorita iz člana 2. ovog Ugovora, okvirno su predviđene potrebe Naručioca.

Naručilac će vršiti nabavku tečnog hlora i natrijum hipohlorita u količinama koje odgovaraju njegovim stvarnim potrebama.

Zbog ugovorenog načina promena jediničnih cena, maksimalni finansijski iznos do kojeg će se vršiti nabavka tečnog hlora i natrijum hipohlorita po ovom Ugovoru, čine predviđena finansijska sredstva Naručioca u iznosu od 137.500 dinara bez poreza na dodatu vrednost za celu 2021.godinu.

Član 15.

Za sve ono što u pogledu prava i obaveza ugovornih strana, nije predviđeno ovim ugovorom, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da će sva sporna pitanja u vezi s primenom ovog ugovora nastojati da reše sporazumno, mirnim putem u duhu dobre poslovne saradnje.

U slučaju da nastali spor ne može da se reši mirnim putem, nadležni sud za rešavanje spora biće Privredni sud u Čačku.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) originalnih primeraka, od kojih po tri primerka zadržava svaka ugovorna strana.

ZA NARUČIOCA: DIREKTOR ZA ISPORUČIOCA: DIREKTOR
______ ________

NAPOMENA: Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem.

VI OBRAZAC IZJAVE O UDALjENOSTI MAGACINA

U skladu sa uslovima konkursne dokumentacije, ______________,
(Naziv ponuđača)
daje:

IZJAVU

O UDALjENOSTI MAGACINA

Izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da se magacin, u kojem će biti vršena isporuka tečnog hlora i natrijum hipohlorita naručiocu Javnom komunalnom preduzeću ,,Ivanjica” Ivanjica, nalazi na adresi ________________________ na području opštine _______ grada ________, kao i da se isti magacin nalazi na udaljenosti od __ kilometara od Ivanjice, najkraćim putnim pravcem državnim putem.

   Datum          Ponuđač

____ M.P. ______

Napomena: Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Obaveštenje

U sklopu projekta Nacionalnog programa za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda, kreirana je aplikacija „Siuvs Mobile“ i na taj način građanima je omogućeno da svakodnevno prate objedinjeni sistem servisnih informacija i informacija o upravljanju rizikom u vanrednim situacijama.
Preko ove aplikacije Opštinski štab za vanredne situacije će informisati građane o izdatim upozorenjima, donetim merama i naredbama kao i aktivnostima koje sprovodi Štab pre i za vreme proglašenja vanredne situacije. Takođe preko ove aplikacije lokalna samouprava i javna preduzeća opštine Ivanjica će obaveštavati građane koji su instalirati aplikaciju o stanju na putevima, prekidima u saobraćaju, izmeni režima saobraćaja. Obaveštenja će dobijati iz JKP „Ivanjica“ Ivanjica o kvarovima na vodovodnoj mreži i prekidima vodosnabdevanja stanovništva, a od Elektrodistribucije vezano za stanje niskonaponske mreže i prekida snabdevanja stanovništva električnom energijom. Preko ove aplikacije građani će dobijati servisne informacije od ostalih ustanova i javnih preduzeća koje su od značaja za život i rad građana naše opštine.
Preko ove aplikacije moći će da se prijave građani koji žele da volontiraju za vreme vanredne situacije i tako pomognu u što bržem otklanjanju posledica elementarnih nepogoda.
Instaliranje aplikacije je besplatno i vrlo jednostavno, na Play prodavanici se unese Siuvs Mobile, aplikacija se instalira na telefon i klikom na plavi kružić u donjem desnom uglu otvara se padajuće meni gde klikom na Prijava odaberete opštinu Ivanjica nakon čega ste prijavljeni za prijem obaveštenja.
Preuzimanje aplikacije – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siuvsMobile

OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE IVANjICA