Јавни позив за прикупљање писмених понуда за отуђење половних возила и контејнера

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА О Б Ј А В Лј У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЛјАНјЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДАРАДИ ОТУЂЕНјА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРАУ ПОНОВЛјЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАНјА Предмет отуђења су половна …

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за отуђење половних возила и контејнера Прочитај више »