Monthly Archives: June 2021

Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje polovnih vozila i kontejnera

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020)

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA
RADI OTUĐENjA POLOVNIH VOZILA I KONTEJNERA
U PONOVLjENOM POSTUPKU JAVNOG OGLAŠAVANjA

Predmet otuđenja su polovna vozila i polovni kontejneri sa sledećim početnim cenama:

  1. teretno motorno vozilo marke ,,Reno” tip ,,Kangu”, godine proizvodnje 2001, jačine motora 47 kW, sa pređenih 362.947 km – početna cena: 45.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost;
  2. putničko motorno vozilo marke ,,Lada” tip ,,Niva 1.7 4 x 4”, godine proizvodnje 2004, jačine motora 59 kW, sa pređenih 160.812 km – početna cena: 105.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost;
  3. 3 plastična kontejnera za odlaganje komunalnog otpada zapremine 1,1 m3 – početna cena: 3.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave pismene ponude radi otuđenja jedno teretnog motornog vozila, jednog putničkog motornog vozila i plastičnih kontejnera. Ponude slati poštom ili ih predati lično u zatvorenoj koverti na adresu JKP ”Ivanjica”, ul. Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica, sa naznakom: ”ponuda za vozila i kontejnere-ne otvarati”. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje na navedenu adresu stignu do 29.06.2021.godine do 12 časova. Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita i iznos kupoprodajne cene koja se nudi, za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude. Ponuda se podnosi na obrascu objavljenom na internet stranici jkpivanjica.rs u prilogu javnog poziva. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju. Svi zainteresovani, pre dostavljanja ponuda mogu razgledati predmetna vozila i kontejnere svakog radnog dana od 7-13 časova u krugu garaže JKP ,,Ivanjica”. Vozila i kontejneri se otuđuju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Pravo učešća u postupku prikupljanja ponuda imaju lica koja pre isteka roka za dostavljanje ponuda uplate depozite u iznosima od po 20.000 dinara za svako vozilo odnosno 1.000 dinara za plastične kontejnere. Depozit se plaća na račun JKP ,,Ivanjica” br.205-85299-77 sa navođenjem svrhe uplate: ,,Depozit za javni oglas za otuđenje pokretnih stvari”. Učesnicima koji odustanu od ponude ili čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti odmah po završenom otvaranju ponuda. Depozit se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u kupoprodajnu cenu, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog otvaranja ponuda odustane od potpisivanja ugovora, pa će se depozit smatrati kaparom kao odustanicom. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama upravne zgrade preduzeća dana 29.06.2021.godine u 1230 časova. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena pri čemu se posebno upoređuju ponuđene cene za svako vozilo, a posebno za plastične kontejnere. Ako više ponuđača ponudi istu najvišu kupoprodajnu cenu, preduzeće će postupiti u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon 032/5150-226.
D I R E K T O R
Aleksandar Mitrović