Monthly Archives: October 2021

Јавни позив ради отуђења половног возила

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије” бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014,

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА

Позивају се сва заинтересована лица да доставе писмене понуде ради отуђења теретног моторног возила са надградњом аутосмећара. Понуде слати поштом или их предати лично у затвореној коверти на адресу ЈКП ”Ивањица”, ул. Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, са назнаком: ”понуда за аутосмећар-не отварати”. У разматрање ће се узети само понуде које на наведену адресу стигну до15.10.2021.године до 12часова. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита и износ купопродајне цене која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде. Понуда се подноси на обрасцу објављеном на интернет страници jkpivanjica.rs у прилогу јавног позива. Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Сви заинтересовани, пре достављања понуда могу разгледати предметно возило сваког радног дана од 7-13 часова у кругу гараже ЈКП ,,Ивањица”. Возило се отуђује у виђеном стању без права на рекламацију. Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају лица која пре истека рока за достављање понуда уплате депозит у износу од 30.000,00 динара. Депозит се плаћа на рачун ЈКП ,,Ивањица” бр.205-85299-77 са навођењем сврхе уплате: ,,Депозит за јавни оглас за отуђење покретне ствари”. Учесницима који одустану од понуде или чије понуде не буду прихваћене депозит ће се вратити одмах по завршеном отварању понуда. Депозит се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног отварања понуда одустане од потписивања уговора, па ће се депозит сматрати капаром као одустаницом. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама управне зграде предузећа дана 15.10.2021.године у 1230 часова. Критеријум за избор најповољније понуде je највиша понуђена цена. Ако више понуђача понуди исту највишу купопродајну цену, предузеће ће поступити у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефон 032/5150-226. 

Предмет отуђења је половно теретно моторно возило марке ,,ФАП” тип ,,1621 БД/45”, године производње 1994, снаге мотора 155 kW, са пређених 531.604 km, са надградњом аутосмећара – почетна цена: 300.000,00 динара без пореза на додату вредност.