Category Archives: Obaveštenja

Javna nabavka za izvođenje radova na izgradnji deonice kraka glavnog magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka-Javor u okviru sistema za snabdevanje vodom Ivanjice i pratećih naselja

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji deonice kraka glavnog magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka-Javor u okviru sistema za snabdevanje vodom Ivanjice i pratećih naselja
Mesto izvođenja radova – ulica Milinka Kušića u Ivanjici.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji magistralnog cevovoda – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 06.08.2018.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 06.08.2018.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Konkursna dokumentacija – magistralni cevovod Lučka Reka – Javor

1-1-3-2-05 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

1-1-3-2-10 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – magistralni cevovod Lučka Reka – Javor

 

Neradno vreme Parking servisa

Po Zakonu o državnim praznicima neradni dani su 01.05 i 02.05 – prvomajski praznici. U tom periodu Parking servis neće raditi

Neradni dani Parking Servisa

Po zakonu o Državnim praznicima neradni dani parking servisa su 06.04.2018, 07.04.2018 i 09.04.2018 – Vaskršnji praznici.

Јавно надметање за продају половних возила у ЈКП ”Ивањица”

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије” бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016 и 113/2017)

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА

 О Б Ј А В Љ У Ј Е

 ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА

Предмет јавног надметања ради продаје су половна возила са следећим почетним ценама:

  1. путничко моторно возило марке ,,Застава” тип ,,Југо скала 1,1”, године производње 2005, јачине мотора 37 kW, носивости 550 kg, са пређених 165.500 km – почетна цена: 000 динара са порезом на додату вредност;
  2. путничко моторно возило марке ,,Застава” тип ,,Југо корал”, године производње 2008, јачине мотора 37 kW, са пређених 95.550 km – почетна цена: 000 динара са порезом на додату вредност;
  3. камион – смећара марке ,,Застава” тип ,,650” ротопрес, године производње 1987, јачине мотора 74 kW, носивости 000 kg – почетна цена: 100.000 динара са порезом на додату вредност.

Јавно надметање ће се одржати дана 05.04.2018.године у 1200 часова у просторијама гараже ЈКП ,,Ивањица” у улици Милинка Кушића. Возила се продају у виђеном стању без права на рекламацију. Заинтересована лица могу разгледати предметна возила сваког радног дана од 7-14 часова у кругу гараже ЈКП ,,Ивањица”. Јавно надметање ће се одржати ако истом буду присуствовала најмање по два заинтересована купца за свако возило. Право учешћа на јавном надметању имају лица која до 05.04.2018.године до 1100 часова уплате кауцију за надметање у износу од 5.000 динара за свако путничко моторно возило односно 10.000 динара за камион и потпишу изјаву да су сагласни са условима јавног надметања. Кауција се плаћа готовински на благајни ЈКП ,,Ивањица”, о чему ће се уплатиоцу издати признаница, а на сам дан надметања плаћање и потписивање изјаве је могуће извршити и у просторији у којој се одржава надметање непосредно пред почетак надметања односно најкасније до 1200 часова. Лицитирање се врши у динарима у износима са порезом на додату вредност. Приликом лицитирања, цена се може подизати за минимално 1.000 динара без горње границе. Предмети јавног надметања се продају лицима која понуде највеће цене. Уколико два учесника јавног надметања понуде исту највећу цену за возило односно радну машину, предност има лице које је прво излицитирало ту цену, изузев у случају да највећа понуђена цена буде почетна цена где ће предност имати лице које се раније пријавило на надметање потписивањем изјаве и уплатом кауције. На надметању може учествовати лице у своје име и за свој рачун односно законски заступник правног лица односно друго лице уз оверено пуномоћје лица у чије име и за чији рачун иступа. ЈКП ,,Ивањица” задржава предмете јавног надметања до уплате целокупне купопродајне цене, а учесници јавног надметања који су понудили највеће цене дужни су на дан јавног надметања да потпишу купопродајне уговоре, а у року од 3 дана од дана потписивања уговора да исплате купопродајне цене у целости, у супротном поједини уговори неће имати важност, а ЈКП ,,Ивањица” може продати поједине предмете јавног надметања следећем најповољнијем понуђачу. Учесницима који одустану од јавног надметања или чије понуде не буду прихваћене кауција ће се вратити одмах по завршеном надметању. Кауција се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног јавног надметања одустане од потписивања уговора или не изврши у року уплату купопродајне цене у целости, па ће се кауција сматрати капаром као одустаницом. Потписивањем изјаве о учешћу на јавном надметању учесници су сагласни да су понудили почетну цену. Све остале информације можете добити путем телефона (032) 664-170.