Category Archives: Uncategorized

Позив за подношење понуда за закуп земљишта

НАБАВКА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗЈН
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
Страна 1/ 20
ЈКП ,,ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА
НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА
ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
БР. 2-2-28/2022
НАБАВКА ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЗАКУПА
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда: 30.08.2022.године до 13,00 часова
Јавно отварање: 30.08.2022.године у 13,30 часова
ИВАЊИЦА, АВГУСТ 2022.ГОДИНЕНАБАВКА ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗЈН
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
Страна 2/ 20
На основу члана 12. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама
и члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
jkpivanjica.rs
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису
обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара
Предмет набавке је земљиште путем закупа.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге давања у најам земљишта – 70321000-7
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом
најниже понуђене цене.
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији са назнаком ”Понуда за набавку ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЗАКУПА – не
отварати” и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до
30.08.2022.године до 1300 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.08.2022.године у 1330 часова у
седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само понуђачи лично
односно овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни
да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка
јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код
понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Наручилац ће понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија доставити
уговор на потписивање у року од 3 дана од дана истека рока за достављање
понуда.
Понуђач који није изабран обавештава се о закљученом уговору на његов
изричит писани захтев.
Додатне информације могу се добити путем телефона 032/664-170 и e-mail
адресе: jakopko@mts.rs – особа за контакт: Добривоје Поповић у периоду од
7,00-15,00 часова.

Јавни позив ради отуђења половног возила

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије” бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014,

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА

Позивају се сва заинтересована лица да доставе писмене понуде ради отуђења теретног моторног возила са надградњом аутосмећара. Понуде слати поштом или их предати лично у затвореној коверти на адресу ЈКП ”Ивањица”, ул. Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, са назнаком: ”понуда за аутосмећар-не отварати”. У разматрање ће се узети само понуде које на наведену адресу стигну до15.10.2021.године до 12часова. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита и износ купопродајне цене која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде. Понуда се подноси на обрасцу објављеном на интернет страници jkpivanjica.rs у прилогу јавног позива. Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Сви заинтересовани, пре достављања понуда могу разгледати предметно возило сваког радног дана од 7-13 часова у кругу гараже ЈКП ,,Ивањица”. Возило се отуђује у виђеном стању без права на рекламацију. Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају лица која пре истека рока за достављање понуда уплате депозит у износу од 30.000,00 динара. Депозит се плаћа на рачун ЈКП ,,Ивањица” бр.205-85299-77 са навођењем сврхе уплате: ,,Депозит за јавни оглас за отуђење покретне ствари”. Учесницима који одустану од понуде или чије понуде не буду прихваћене депозит ће се вратити одмах по завршеном отварању понуда. Депозит се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног отварања понуда одустане од потписивања уговора, па ће се депозит сматрати капаром као одустаницом. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама управне зграде предузећа дана 15.10.2021.године у 1230 часова. Критеријум за избор најповољније понуде je највиша понуђена цена. Ако више понуђача понуди исту највишу купопродајну цену, предузеће ће поступити у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефон 032/5150-226. 

Предмет отуђења је половно теретно моторно возило марке ,,ФАП” тип ,,1621 БД/45”, године производње 1994, снаге мотора 155 kW, са пређених 531.604 km, са надградњом аутосмећара – почетна цена: 300.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje polovnih vozila i kontejnera

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020)

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA
RADI OTUĐENjA POLOVNIH VOZILA I KONTEJNERA
U PONOVLjENOM POSTUPKU JAVNOG OGLAŠAVANjA

Predmet otuđenja su polovna vozila i polovni kontejneri sa sledećim početnim cenama:

  1. teretno motorno vozilo marke ,,Reno” tip ,,Kangu”, godine proizvodnje 2001, jačine motora 47 kW, sa pređenih 362.947 km – početna cena: 45.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost;
  2. putničko motorno vozilo marke ,,Lada” tip ,,Niva 1.7 4 x 4”, godine proizvodnje 2004, jačine motora 59 kW, sa pređenih 160.812 km – početna cena: 105.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost;
  3. 3 plastična kontejnera za odlaganje komunalnog otpada zapremine 1,1 m3 – početna cena: 3.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave pismene ponude radi otuđenja jedno teretnog motornog vozila, jednog putničkog motornog vozila i plastičnih kontejnera. Ponude slati poštom ili ih predati lično u zatvorenoj koverti na adresu JKP ”Ivanjica”, ul. Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica, sa naznakom: ”ponuda za vozila i kontejnere-ne otvarati”. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje na navedenu adresu stignu do 29.06.2021.godine do 12 časova. Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita i iznos kupoprodajne cene koja se nudi, za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude. Ponuda se podnosi na obrascu objavljenom na internet stranici jkpivanjica.rs u prilogu javnog poziva. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju. Svi zainteresovani, pre dostavljanja ponuda mogu razgledati predmetna vozila i kontejnere svakog radnog dana od 7-13 časova u krugu garaže JKP ,,Ivanjica”. Vozila i kontejneri se otuđuju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Pravo učešća u postupku prikupljanja ponuda imaju lica koja pre isteka roka za dostavljanje ponuda uplate depozite u iznosima od po 20.000 dinara za svako vozilo odnosno 1.000 dinara za plastične kontejnere. Depozit se plaća na račun JKP ,,Ivanjica” br.205-85299-77 sa navođenjem svrhe uplate: ,,Depozit za javni oglas za otuđenje pokretnih stvari”. Učesnicima koji odustanu od ponude ili čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti odmah po završenom otvaranju ponuda. Depozit se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u kupoprodajnu cenu, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog otvaranja ponuda odustane od potpisivanja ugovora, pa će se depozit smatrati kaparom kao odustanicom. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama upravne zgrade preduzeća dana 29.06.2021.godine u 1230 časova. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena pri čemu se posebno upoređuju ponuđene cene za svako vozilo, a posebno za plastične kontejnere. Ako više ponuđača ponudi istu najvišu kupoprodajnu cenu, preduzeće će postupiti u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon 032/5150-226.
D I R E K T O R
Aleksandar Mitrović

Javni oglas za nadmetanje

Javno komunalno preduzeće ”Ivanjica” Ivanjica objavljuje javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda radi otuđenja polovnih motornih vozila i polovnih kontejnera. Rok za dostavljanje ponuda je 20.05.2021.godine do 12 časova. Sve ostale informacije možete dobiti putem telefona 032/5150-226 ili pročitati na internet strani komunalnog preduzeća.