Sakupljanje otpada

Upravljanje komunalnim otpadom je sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekcija sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman. Osnivačkim aktom Javnog komunalnog preduzeća ,,Komunalno” Ivanjica, određeno je da preduzeće obavlja pojedine segmente ove komunalne delatnosti, i to: sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, selekciju sekundarnih sirovina, i njihovo privremeno skladištenje.

Redovni poslovi sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljaju se na području građevinskog reona Ivanjice i seoskih urbanizovanih područja. Na ovim poslovima su od opreme angažovana četiri kamiona i dva traktora za sakupljanje otpadaka na teško pristupačnim mestima za veća vozila, uz učešće radne snage od 17 nekvalifikovanih radnika i 6 vozača. Sa dinamikom od dva puta mesečno komunalno preduzeće, vrši sakupljanje i odvoz smeća i iz kontejnera raspoređenih na Klekovici, u Pridvorici, Devićima, Katićima, Opaljeniku i Kušićima.

Sakupljanje otpadaka se u skladu sa opštinskim propisima vrši jednom sedmično iz tipskih kanti i kontejnera zapremine 1,1 m3, 5 m3 i 7 m3. Izuzetno, u na užem području grada, usled velike koncentracije poslovno-stambenih objekata i uvećane produkcije komunalnog otpada, otpad iz javnih kontejnera se sakuplja svakodnevno dva puta.

Sa područja naseljenog mesta Ivanjice i drugih naselja, koja su delimično ili potpuno, trenutno, obuhvaćena uslugom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada (Bedina Varoš, Dubrava, Međurečje, Prilike, Sveštica, Šume, Grabovica, Radaljevo, Kušići, Opaljenik, Katići, Pridvorica, Devići, Srednja Reka), godišnje se sakupi približno 5.000 tona otpada.

Nacionalnom strategijom za upravljanje čvrstim otpadom, organizovano i uređeno upravljanje čvrstim otpadom prepoznato je i definisano kao jedan od prioriteta zaštite životne sredine čija je realizacija neophodna u procesu usklađivanja sa zahtevima Evropske Unije. U tom cilju, devet opština u regionu uključujući i Ivanjicu, osnovale, su posebno Javno komunalno preduzeće ,,Duboko”, koje je, u saradnji sa lokalnim samoupravama, izgradilo regionalnu sanitarnu deponiju čvrstog otpada po standardima Evropske Unije. Sa početkom od meseca februara 2013.godine, sve količine otpada sakupljene na području opštine Ivanjica, koje se ne izdvajaju radi recikliranja u Ivanjici, odvoze se radi deponovanja u regionalnu deponiju ,,Duboko”.

Način obavljanja usluga sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada sa područja opštine Ivanjica, kao i opšta i posebna prava i obaveze vršioca i korisnika usluga, uključujući i način plaćanja cene usluge, način vršenja kontrole korišćenja i naplate usluge i ovlašćenja vršioca usluga u vršenju kontrole i mere koje su kontrolori ovlašćeni da preduzimaju, propisani su Odlukom o sakupljanju i odvoženju komunalnog otpada sa područja opštine Ivanjica (”Službeni list opštine Ivanjica” br. 3/2013).