Groblje

Gradska groblja

Gradska groblja

JKP ”KOMUNALNO” IZDAJE SLEDEĆE

O B A V E Š T E Nj E

Molimo zakupce grobnih mesta i sva druga lica koja polažu pravo na pojedina grobna mesta na Ivanjičkom, Mazgitu i Palibrčkom groblju da se obrate nadležnoj službi komunalnog preduzeća u upravnoj zgradi u centru, radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, radi izmirenja odnosno produženja zakupa za 2013-14 .godinu.

Sve informacijemožete dobiti na telefon: 662-549

Zakupci grobnih mesta i sva druga lica koja polažu pravo na pojedina grobna mesta, a koja se nisu nakon ISTAKNUTOG OBAVEŠTENjA obratila nadležnoj službi komunalnog preduzeća da to učine u najkraćem mogućem roku ili će predmetnim grobnim mestom slobodno raspolagati JKP ”Komunalno” Ivanjica, pa u tom slučaju se ugovor o zakupu može zaključiti sa drugim zaintersovanim licem.

 

O cenama zakupa i svim uslugama možete se informisati u sekciji : Cenovnici