JAVNA NABAVKA HEMIKALIJA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke su hemikalije za prečišćavanje vode za piće.

spill-chemical-foto
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Hemijski proizvodi – 24000000-4.
Predmet javne nabavke oblikovan je u tri partije, a to su:
Partija 1 – nabavka tečnog hlora i natrijum hipohlorita,
Partija 2 – nabavka aluminijum sulfata,
Partija 3 – nabavka natrijum silikata,
Partija 4 – nabavka polielektrolita.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude čiji su elementi: ponuđena cena i troškovna ekonomičnost.
Zainteresovana lica mogu izvršiti neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15,00 časova u prostorijama preduzeća. Naručilac će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u jednoj zatvorenoj koverti ili kutiji, bez obzira na broj partija za koje ponuđač podnosi ponudu, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku hemikalija, za partiju/e _____________________ (navesti broj i naziv partije) – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 27.01.2015.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 27.01.2015.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Poziv za podnošenje ponuda – hemikalije

Konkursna dokumentacija – hemikalije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4