Javna nabavka izgradnje cevovoda

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица jkpivanjica.rs О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља Место извођења радова – насеље Лучка Река у Ивањици. Класификација делатности – 42.21 Изградња цевовода. Назив и ознака из општег речника набавке – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију – 45231300-8 Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене. Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком ”Понуда за јавну набавку радова на изградњи магистралног цевовода – не отварати” и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 26.08.2019.године до 12 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26.08.2019.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.