Javna nabavka natrijum silikata

JKP ,,IVANjICA” IVANjICA

 NABAVKA NA KOJU NARUČIOCI NISU OBAVEZNI DA PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BR. 2-1-15/2018

NABAVKA NATRIJUM SILIKATA (VODENOG STAKLA)

Datum i vreme:

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:

24.01.2018.godine do 10,00 časova

Javno otvaranje:

24.01.2018.godine u 10,15 časova

IVANjICA, JANUAR 2018.GODINE

Na osnovu člana 39. stavovi 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama

i člana 52. stav 4. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica jkpivanjica.rs

U p u ć u j e  POZIV

za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara

Predmet nabavke je Natrijum silikat.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Natrijum silikat – 24315610-4

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude.

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku NATRIJUM SILIKATA – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 24.01.2018.godine do 10 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 24.01.2018.godine u 1015 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov izričit pisani zahtev.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović u periodu od 7,00-15,00 časova.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA