Javna nabavka specijalnog vozila sa pumpom visokog pritiska za održavanje kanalizacionog sistema

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara
Predmet javne nabavke su dobra – specijalno vozilo sa pumpom visokog pritiska za održavanje kanalizacionog sistema
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Teška motorna vozila – 34140000-0
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku specijalnog vozila – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 20.09.2018.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.09.2018.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Konkursna dokumentacija – specijalno vozilo

Konkursna dokumentacija – specijalno vozilo

Izmenjena konkursna dokumentacija – specijalno vozilo

1-1-1-7-5 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

1-1-1-7-8 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – specijalno vozilo