Javna nabavka vodovodnog materijala

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke je vodovodni materijal.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Cevovodi, cevni sistemi, cevi, omotači cevi
i srodni artikli – 44160000-9.
Predmet javne nabavke oblikovan je u dve partije, a to su:
Partija 1 – nabavka elektrofuzionog fitinga i univerzalnih spojnica,
Partija 2 – nabavka cevi i ostalog vodovodnog materijala.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže
ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet
stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u jednoj zatvorenoj koverti ili kutiji, bez obzira
na broj partija za koje ponuđač podnosi ponudu, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku
vodovodnog materijala, za partiju/e _________ (navesti broj i naziv
partije) – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu
naručioca do 06.02.2020.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 06.02.2020.godine u 12,30 časova u sedištu
naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici
ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje.
Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu
nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je
zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović