JAVNO NADMETANjE ZA PRODAJU POLOVNOG VOZILA I RADNE MAŠINE

Logo text

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Odluke Nadzornog odbora JKP ,,Komunalno” Ivanjica od 01.08.2014.godine

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA

O B J A V Lj U J E

JAVNO NADMETANjE
ZA PRODAJU POLOVNOG VOZILA I RADNE MAŠINE

Predmet javnog nadmetanja radi prodaje su polovno vozilo i radna mašina sa sledećim početnim cenama:

1. Kamion – smećara marke ,,Zastava” tip ,,650” rotopres, godine proizvodnje 1987, jačine motora 74 kW, nosivosti 5.000 kg – početna cena: 120.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost;
2. Buldožer marke ,,14 oktobar” tip ,,TG 75” godine proizvodnje 1980, jačine motora 75 KS – početna cena: 120.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost.

Javno nadmetanje će se održati dana 13.06.2016.godine u 1200 časova u prostorijama garaže JKP ,,Komunalno” Ivanjica u ulici Zorana Đinđića (Milinka Kušića). Vozilo i radna mašina se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Zainteresovana lica mogu razgledati predmetna vozila svakog radnog dana od 7-14 časova u krugu garaže JKP ,,Komunalno” Ivanjica. Javno nadmetanje će se održati ako istom budu prisustvovala najmanje dva zainteresovana kupca za vozilo odnosno radnu mašinu posebno. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja do 13.06.2016.godine do 1100 časova uplate kauciju za nadmetanje u iznosu od 10.000 dinara za kamion-smećaru odnosno 10.000 dinara za radnu mašinu i potpišu izjavu da su saglasni sa uslovima javnog nadmetanja. Kaucija se plaća gotovinski na blagajni JKP ,,Komunalno” Ivanjica, o čemu će se uplatiocu izdati priznanica, a na sam dan nadmetanja plaćanje i potpisivanje izjave je moguće izvršiti i u prostoriji u kojoj se održava nadmetanje neposredno pred početak nadmetanja odnosno najkasnije do 1200 časova. Licitiranje se vrši u dinarima u iznosima sa porezom na dodatu vrednost. Prilikom licitiranja, cena se može podizati za minimalno 10.000 dinara bez gornje granice. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju licima koja ponude najveće cene. Ukoliko dva učesnika javnog nadmetanja ponude istu najveću cenu za vozilo odnosno radnu mašinu, prednost ima lice koje je prvo izlicitiralo tu cenu, izuzev u slučaju da najveća ponuđena cena bude početna cena gde će prednost imati lice koje se ranije prijavilo na nadmetanje potpisivanjem izjave i uplatom kaucije. Na nadmetanju može učestvovati lice u svoje ime i za svoj račun odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odnosno drugo lice uz overeno punomoćje lica u čije ime i za čiji račun istupa. JKP ,,Komunalno” Ivanjica zadržava predmete javnog nadmetanja do uplate celokupne kupoprodajne cene, a učesnici javnog nadmetanja koji su ponudili najveće cene dužni su na dan javnog nadmetanja da potpišu kupoprodajne ugovore, a u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora da isplate kupoprodajne cene u celosti, u suprotnom pojedini ugovori neće imati važnost, a JKP ,,Komunalno” Ivanjica može prodati pojedine predmete javnog nadmetanja sledećem najpovoljnijem ponuđaču. Učesnicima koji odustanu od javnog nadmetanja ili čije ponude ne budu prihvaćene kaucija će se vratiti odmah po završenom nadmetanju. Kaucija se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u kupoprodajnu cenu, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog javnog nadmetanja odustane od potpisivanja ugovora ili ne izvrši u roku uplatu kupoprodajne cene u celosti, pa će se kaucija smatrati kaparom kao odustanicom. Potpisivanjem izjave o učešću na javnom nadmetanju učesnici su saglasni da su ponudili početnu cenu. Sve ostale informacije možete dobiti putem telefona (032) 664-170.
D I R E K T O R
Milan Maslarević

javno Nadmetanje smećare