O preduzeću

POSLOVNO IME: Javno komunalno preduzeće ,,Ivanjica” Ivanjica

SEDIŠTE: Milinka Kušića 61, Ivanjica

OSNIVAČ: Opština Ivanjica

MATIČNI BROJ: 07216840

PIB: 101062119

MISIJA, VIZIJA, CILjEVI

Javno komunalno preduzeće ,,Ivanjica” Ivanjica je pravni sledbenik Komunalne radne organizacije ,,13.septembar” Ivanjica koja je organizovana kao javno preduzeće odlukom Skupštine opštine Ivanjica br.023-5/89-01 od 29.12.1989.godine. Organizovano kroz različite pravne forme, preduzeće posluje od 50-ih godina 20-og veka.

Preduzeće je osnovano i posluje na neodređeno vreme, radi:

1.    obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog  zadovoljavanja potreba korisnika komunalnih usluga,
2.    razvoja i unapređenja obavljanja delatnosti od opšteg interesa,
3.    sticanja dobiti,
4.    ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa.

    Misija preduzeća je da obavlja komunalne delatnosti na način kojim se obezbeđuje uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih usluga na područjima određenim u skladu sa odlukama o načinu obavljanja komunalnih delatnosti u opštini Ivanjica, i na način kojim se obezbeđuje tehničko-tehnološko i ekonomsko jedinstvo komunalnog sistema, stabilnost poslovanja, razvoj i usklađenost sopstvenog razvoja sa ukupnim privrednim razvojem, zaštita i unapređenje dobara od opšteg interesa i životne sredine, samostalnost u okviru sistema i funkcionalna povezanost sa drugim sistemima.

Preduzeće je osnovano radi obavljanja sledećih komunalnih delatnosti ili njihovih segmenata:

–    snabdevanja vodom za piće,
–    odvođenja otpadnih voda,
–    upravljanja komunalnim otpadom,
–    upravljanja grobljima i pružanja pogrebnih usluga,
–    upravljanja javnim parkiralištima,
–    upravljanja pijacama,
–    održavanja ulica i puteva,
–    održavanja čistoće na površinama javne namene,
–    održavanja javnih zelenih površina.

 Vizija preduzeća je da u kontinuitetu ostvaruje prihode u dovoljnoj meri da pored pokrića poslovnih rashoda i troškova tekućeg održavanja komunalnih sistema, obezbedi finansiranje obnove i izgradnje objekata komunalne infrastrukture i nabavku potrebne opreme za unapređenje obavljanja komunalnih delatnosti.

    Cilj JKP ,,Ivanjica”  je da se obezbedi kontinuirano pružanje kvalitetnih i dostupnijih komunalnih usluga stanovnicima opštine Ivanjica.