Javna nabavka HTZ opreme 2019

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs

O b j a v lj u j e

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara

Predmet javne nabavke je lična zaštitna oprema.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Odeća, obuća, prtljag i pribor – 18000000-9.

Predmet javne nabavke oblikovan je u dve partije, a to su:

Partija 1 – nabavka radne odeće,
Partija 2 – nabavka ostale zaštitne opreme.

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude čiji su elementi: ponuđena cena i troškovna ekonomičnost, u obe partije.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Ponude se podnose lično ili poštom u jednoj zatvorenoj koverti ili kutiji, bez obzira na broj partija za koje ponuđač podnosi ponudu, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku lične zaštitne opreme, za partiju/e _________ (navesti broj i naziv partije) – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 14.03.2019.godine do 12 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 14.03.2019.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Javna nabavka vodovodnog materijala

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANJICA” IVANJICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs

O b j a v lj u j e

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara

Predmet javne nabavke je vodovodni materijal.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Cevovodi, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli – 44160000-9.

Predmet javne nabavke oblikovan je u dve partije, a to su:

Partija 1 – nabavka elektrofuzionog fitinga i univerzalnih spojnica,
Partija 2 – nabavka cevi i ostalog vodovodnog materijala.

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Ponude se podnose lično ili poštom u jednoj zatvorenoj koverti ili kutiji, bez obzira na broj partija za koje ponuđač podnosi ponudu, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku vodovodnog materijala, za partiju/e _________ (navesti broj i naziv partije) – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 13.03.2019.godine do 12 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 13.03.2019.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Javna nabavka popravke i održavanja vodomera

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs

O b j a v lj u j e

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga

Predmet javne nabavke su usluge – popravke i održavanje vodomera.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Usluge popravke i održavanja vodomera – 50411100-0

Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku usluge popravke i održavanja vodomera – NE OTVARATI” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 05.02.2019.godine do 12 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 05.02.2019.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Obaveštenje o privremenoj zabrani parkiranja

Zbog obilnih snežnih padavina i velike količine snega i leda na kolovozu i trotoarima zabranjuje se parkiranje i privremeno se ukidaju ulična parking mesta:

Dana 25. janurara 2019. godine od 12 časova u ulici Branislava Nušića, u delu od raskrsnice sa Njegoševom ulicom do Gradske pijace.

dana 26. januara 2019 godine u ulici Milinka Kušića u delu od njegoševe ulice do raskrsnice sa ulicom Boška Petrovića.

U navedenom periodu iz stava 1 ovog obaveštenja JKP Ivanjica radiće na uklanjanju snega i leda iz pomenuzih ulica, Zabrana parkiranja traje do potpunog uklanjanja snega sa kolovoza i trotoara iz navedenih ulica. Stanovnici predmetnih ulica u navedenom periodu mogu koristiti alternativna parking mesta u školskom dvorištu tehničke škole i Gradskoj pijaci.