Јавна набавка услуга осигурања

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
jkpivanjica.rs
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга
Предмет јавне набавке су услуге – осигурање имовине и лица.
Назив и ознака из општег речника набавке – Услуге осигурања – 66510000-8
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже
понуђене цене – премије осигурања.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком
”Понуда за јавну набавку услуга осигурања – не отварати” и сматраће се благовременим
уколико стигну на адресу наручиоца до 20.10.2020.године до 10 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.10.2020.године у 10,15 часова у седишту
наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт:
Добривоје Поповић.

O B A V E Š T E Nj E

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, u toku vanrednog stanja proglašenog na teritoriji Republike Srbije, do drugačije odluke nadležnih organa, u JKP ,,Ivanjica'' obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta. Sva pitanja, prigovori, reklamacije, zahtevi, molbe i slično, mogu se podneti pisanim putem preko pošte ili putem elektronske pošte na e-mail: jakopko@mts.rs. Zahtevi koji podrazumevaju hitno reagovanje i zahtevi za davanje servisnih informacija mogu se upućivati putem dežurnog telefona: 065/8840-444.

JKP ,,IVANjICA”

Obaveštenje korisnicima

Poštovani korisnici, povodom proglašene vanredne situacije JKP ”Ivanjica” obaveštava svoje korisnike da svoje mesečne račune mogu zatražiti da im se dostavi na e-mail. Svi takvi zahtevi mogu se uputiti na e-mail racuni@jkpivanjica.rs . Takođe sva fizička i pravna lica mogu registrovati svoje e-mail naloge da im se i u budućnosti mesečni računi dostavljaju elektronskim putem. Potrebno je samo da se u poslatom mejlu navede korisnički broj korisnika i naziv firme ili ime i prezime korisnika kao i mail na koji bi se računi dostavljali.

JKP Ivanjica

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДАb РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРА

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије” бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014,

108/2016, 113/2017 и 95/2018)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ИВАЊИЦА” ИВАЊИЦА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРА

Предмет отуђења су половно возило и половни контејнери са следећим почетним ценама:

  1. погребно моторно возило марке ,,Застава” тип ,,Југо Флорида”, године производње 1990, јачине мотора 37 kW, са пређених 61.480 km – почетна цена: 20.000 динара са порезом на додату вредност;
  2. метални контејнери за одлагање комуналног отпада, и то 19 комада запремине 1,1 m3 и 2 комада запремине 5  m3почетна цена: 54.200 динара са порезом на додату вредност;
  3. 2 пластична контејнера за одлагање комуналног отпада запремине 1,1 m3 почетна цена: 2.500 динара са порезом на додату вредност.

Позивају се сва заинтересована лица да доставе писмене понуде ради отуђења погребног моторног возила, металних контејнера и пластичних контејнера. Понуде слати поштом или их предати лично у затвореној коверти на адресу ЈКП ”Ивањица”, ул. Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, са назнаком: ”понуда за погребно возило и контејнере-не отварати”. У разматрање ће се узети само понуде које на наведену адресу стигну до 06.03.2020.године до 12 часова. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита и износ купопродајне цене која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде. Понуда се подноси на обрасцу објављеном на интернет страници jkpivanjica.rs у прилогу јавног позива. Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Сви заинтересовани, пре достављања понуда могу разгледати предметно возило и контејнере сваког радног дана од 7-13 часова у кругу гараже ЈКП ,,Ивањица”. Возило и контејнери се отуђују у виђеном стању без права на рекламацију. Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају лица која пре истека рока за достављање понуда уплате депозите у износу од 5.000 динара за погребно возило, 10.000 динара за металне контејнере односно 1.000 динара за пластичне контејнере. Депозит се плаћа на рачун ЈКП ,,Ивањица” бр.205-85299-77 са навођењем сврхе уплате: ,,Депозит за јавни оглас за отуђење покретних ствари”. Учесницима који одустану од понуде или чије понуде не буду прихваћене депозит ће се вратити одмах по завршеном отварању понуда. Депозит се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног отварања понуда одустане од потписивања уговора, па ће се депозит сматрати капаром као одустаницом. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама управне зграде предузећа дана 06.03.2020.године у 1230 часова. Критеријум за избор најповољније понуде je највиша понуђена цена при чему се посебно упоређују понуђене цене за возило, посебно за металне контејнере а посебно за пластичне контејнере. Ако више понуђача понуди исту највишу купопродајну цену, предузеће ће поступити у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефон 032/5150-226.

                                                                                                                                                                                                                        Д И Р Е К Т О Р

                        Владимир Бојановић