Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija – natrijum silikat

Na osnovu člana 39. stavovi 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama
i člana 52. stav 4. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
U p u ć u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu
obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara
Predmet nabavke je Natrijum silikat.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Natrijum silikat – 24315610-4
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom
ekonomski najpovoljnije ponude.
Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili
kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku NATRIJUM SILIKATA – ne otvarati” i
smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do
24.01.2017.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 24.01.2017.godine u 1230 časova u
sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni
predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave
ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja
ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u
postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno
pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti
ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje
ponuda.
Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov
izričit pisani zahtev.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail
adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović u periodu od
7,00-15,00 časova.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA