Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija – natrijum silikat

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
U p u ć u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju naručioci nisu
obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama dobara
Predmet nabavke je Tečni hlor i natrijum hipohlorit.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Hlor – 24311900-6
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom
ekonomski najpovoljnije ponude.
Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili
kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku tečnog hlora i natrijum hipohlorita –
ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca
do 20.01.2016.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.01.2016.godine u 1215 časova u
sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni
predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave
ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja
ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u
postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno
pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Naručilac će ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostaviti
ugovor na potpisivanje u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavljanje
ponuda.
Ponuđač koji nije izabran obaveštava se o zaključenom ugovoru na njegov
izričit pisani zahtev.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-170 i e-mail
adrese: jakopko@mts.rs – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović

 Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija – natrijum silikat