Poziv za podnosenje ponuda – magistralni cevovod Lucka Reka – Javor

Na osnovu članova 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”IVANjICA” IVANjICA
Ulica Milinka Kušića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji deonice kraka glavnog
magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka-Javor u okviru sistema za snabdevanje vodom
Ivanjice i pratećih naselja
Mesto izvođenja radova – ulica Venijamina Marinkovića u Ivanjici.
Klasifikacija delatnosti – 42.21 Izgradnja cevovoda.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i
kanalizaciju – 45231300-8
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže
ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet
stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom
”Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji magistralnog cevovoda – ne otvarati” i
smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 02.08.2017.godine do
12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 02.08.2017.godine u 12,30 časova u sedištu
naručioca u ul.Milinka Kušića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici
ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje.
Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu
nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je
zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt:
Dobrivoje Popović.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Izmenjena konkursna dokumentacija – magistralni cevovod Lucka Reka – Javor

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

 Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Dodatne informacije i pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru