POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke kontejnera za komunalni otpad.

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke su kontejneri za komunalni otpad.
.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Kontejneri za otpad – 44613700-7.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude naručilac će se voditi kriterijumom najniže ponuđene cene.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.
Ponude se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom ”Ponuda za nabavku kontejnera za komunalni otpad – ne otvarati” i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 24.08.2016.godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 24.08.2016.godine u 12,30 časova u sedištu naručioca u ul.Zorana Đinđića br.61 u Ivanjici.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda podneće Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona (032) 664-170 – osoba za kontakt: Dobrivoje Popović.

Konkursna dokumentacija – kontejneri za komunalni otpad
Poziv za podnošenje ponuda – kontejneri za komunalni otpad

1-1-1-8-5 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

1-1-1-8-8 Odluka o dodeli ugovora

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-kontejneri-za-komunalni-otpad