Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara Aluminijum sulfata

spill-chemical-foto

Na osnovu članova 39, 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”KOMUNALNO” IVANjICA
Ulica Zorana Đinđića br.61, 32250 Ivanjica
jkpivanjica.rs
O b j a v lj u j e
POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
Predmet javne nabavke je aluminijum sulfat.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – Aluminijum sulfat – 24313123-9.

Poziv za podnosenje ponuda – aluminijum sulfat

Konkursna dokumentacija – aluminijum sulfat

 Odluka o dodeli ugovora – aluminijum sulfat

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – aluminijum sulfat