Primarna selekcija

waste-management-recycling
Otpad je svaki materijal,proizvod koji nakon svakog korišćenja postaje neupotrebljiv i mora se baciti.
Vrste otpada
Prema mestu nastanka delimo ga na :
-komunalni otpad -otpad iz domaćinstva-kućni otpad
-komercijalni otpad -koji nastaje u preduzećima i ustanovama
-industriski otpad- -otpad iz bilo koje industrije

Otpad koji u sebi ima opasnih karakteristika štetnih po životnu sredinu i zdravlje ljudi:
-interni otpad-otpad koji ne sagoreva ,i ne rastvara se
-opasan otpad– otpad koji po svom poreklu sastavu,ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zaštitu životn estredine,i u sebi ima najmanje jednu opasnu karakteristiku(eksplozivnost,zapaljivost ili toksičnost)
neopasan otpad-nema karakteristike opasnog otpada
Ambalažni otpad predstavlja materijal koji se koristi u proizvodnom ciklusu kako bi se pakovala i transportovala roba široke potrošnje,vreme razgradnje ambalažnog otpada može biti dugotrajna
Pamučna odeća(2do 5meseci)
Papir(plastificirani 3do 12meseci)
Filter od cigareta(1do 2godine)
Drvo(10do 15godina)
Aluminijumske konzerve i limenke(od 10do 500godina)
Plastične kese(400 do milion godina)
Staklena flaša(nikad)

Primarna selekcija otpada se vrši u 3 faze

Prva faza – primarna selekcija
Predstavlja odvajanje otpada na mestu nastanka na suvi i mokri otpad u domaćinstvima i poslovnim objektima.
Suvi otpad

pravilno_sortiranje
-čine sve vrste plastičnih proizvoda (PET ambalaža,folije,kese,burad,džakovi),papir ,karton,stiropor,tetrapak ambalaža,metal,(limenke od aluminijumai gvožđa,,razni metalni delovi)tekstil,i obuća.
Mokri otpad(čine ostaci od hrane ,voća i povrća,trava,cveće,zemlja,lišće,pepeo,fiziološki otpad (pelene ,higijenski ulošci)
Druga faza- sekundarna selekcija (obuhvata transport suvog otpada od mesta nastanka do Centra za završnu selekciju.

Treća faza- završna selekcija- obuhvata završnu selekciju suvog otpada ,koja se obavlja u Centru za selekciju.Selikcija se vrši prema prirodi materijala i načinu reciklaže,na traci za selekciju se otpad razvrstava na otpad koji se može ponovo preraditi,i na neupotrebljiv.
Sav otpad iz opštine Ivanjice od 2013 godine deponuje se u Regionalni centar za upravljanje otpadom” Duboko” Užice.Početne aktivnosti počeli su gradovi i opštine Užice,Čačak,Ivanjica,Požega ,Lučani ,Arilje,,Čajetina ,Bajina Bašta i Kosjerić.
Pre pokretanja sanitarne deponije “Duboko” otpad je odlagan na deponijama koje su imale negativan uticaj na životnu sredinu.Regionalna deponija se nalazi u mestu Duboko nedaleko od grada Užica..
Po prispeću otpada na deponiju ,proverava se mogućnost postojanja štetnih i opasnih materija zatim se on upućuje u Centar za sekundarnu selekciju. Reč je o odvajanju otpada po vrstama,čime dolazi do izvora novih sirovina i smanjenje količina odlaganog otpada na telu deponije u Dubokom.Na telu regionalne deponije u Dubokom otpad se odlaže na siguran i ekološki način.Prvi slojevi tele deponije su posebno napravljeni i obloženi zaštitnim slojevima.Sve atmosferske vode ,koje uđu u telo deponije ,prikupljaju se i prečišćavaju.