Zatvorena deponija ”Grbavčica”

Opština Ivanjica je 2005.godine zajedno sa gradovima Užice I Čačak kao i opštinama Bajina Bašta , Požega , Arilje , Čajetina , Kosjerić  i Lučani potpisala ugovor o osnivanju i izgradnji Regionalnog centar za upravljanje otpadom JKP “Duboko” Užice. Glavna delatnost ovog preduzeća je prikupljanje , selekcija i tretman reciklažnog otpada i priprema  za reciklažu i na kraju odlaganje komunalnog nereciklažnog otpada na sanitarnu deponiju koja se nalazi u okviru regionalnog centra.  Svih devet osnivača su se ovim ugovorom obavezali da će sam otpad prikupljen na njihovim teritorijama deponovati u “Duboko”.

      JKP „Komunalno“ je od februara meseca 2013.godine otpočela sa deponovanjem otpada u regionalni centar. Ovome je predhodilo zatvaranje divlje nesanitarne deponije “Grbavčevica” Ivanjica.

    JKP „Komunalno „ Ivanjica svakodnevno vrši prikupljanje komunalnog i primarno-selektovanog otpada kako u domaćinstvima tako i kod privrednih subjekata. Sakupljanje i transport se vrši kamionima smećarama JKP „Komunalno“ a iz kontejnera i kanti. Primarno-selektovani otpada koji građani odvajaju u posebnim kesama – džakovima prikupljaju zaposleni JKP i transportuju isti traktorom ili kamionom trotočkašem  specijalizovanim za odvoz ove vrste otpada. Sav prikupljeni komunalni otpad se transportuje do garaže JKP gde se pretovara u specijalizovane kontejnere JKP“Duboko“.Nakon pretovara otpad se transportuje u Regionalni centar za upravljanje otpadom JKP“Duboko“ gde se vrši dalji tretman otpada u smislu izdvajanja reciklabilnog i nereciklabilnog otpada . Nereciklabilni otpad se odlaže na telo sanitarne deponije a reciklabilni se upućuje na dalje tretmane reciklaže.

smecara 1smecara 2

pretovar smeca

2014.godine opština Ivanjica je u partnerstvu sa gradom Čačkom i opštinom Lučani dobila donaciju od EU ECHANGE 4 u vrednosti od  184.287 eura u opremi  a sve to za potsticanje primarne selekcije.Ovim putem Ivanjica je dobila kamion trotočkaš za odvoženje primarno-selektovanog otpada , osam kontejnera zapremine 1,1m3 i 100.000 džakova za odlaganje primarno-selektovanog otpada.Sve ove je opština Ivanjica dala na upravljanje JKP“Komunalno“ Ivanjica čime je započeo sistem primarne selekcije i koji traje i ima tendencija unapređenja.

Aprila 2016.godine je otpočelo zatvaranje ogradom i kapijom deponije „Grbavčevica“  donacijom IMG-a u vrednosti od oko milion dinara kao i posipanja dela neasfaltiranog puta do deponije u vrednosti od 120.000dinara. Samim tim je i fizički zatvorena deponije za odlaganje bilo kakve vrste otpada a gradjevinski , kabasti , stakleni , plastični i otpad od guma se moze odlagati na odredjenim lokacijama u dogovoru sa JKP“Komunalno“ Ivanjica.

grbavcica1 grbavcica2