Историјат

Изградња првог водовода у Марјановићима

Изградња првог водовода у Ивањици
Изградња првог водовода у Ивањици
Изградња првог водовода у Ивањици
Изградња првог водовода у Ивањици
Водовод Ивањица
Водовод Ивањица
Водовод Ивањица

Снабдевање водом подручја Ивањице и приградских насеља врши се захватањем воде из живог тока реке Моравице на локалитету Куманица, Рзињске реке и Дрвничког потока, прерађивањем на постројењу за пречишћавање воде за пиће ,,Лучка Река“, односно захватањем помоћу каптажа Шљивићи, Малич 1 и Малич 2, и испоруком воде дистрибутивном водоводном мрежом, резервоарима и другим пратећим објектима крајњим потрошачима.
По капацитетима најзначајнији део система снабдевања водом подручја Ивањице делује захватањем воде из живог тока реке Моравице, на локалитету ,,Куманица“, одакле се ливено-гвозденим цевоводом Ø 500 мм, укупне дужине око 12,5 км, вода гравитационо допрема до постројења за пречишћавање ,,Лучка Река“, у зони насеља Бедина Варош, као и захватањем вода Рзињске реке и Дрвничког потока, које се такође гравитационо, цевоводима Ø 200 мм, укупне дужине око 2,7 км и Ø 250 мм укупне дужине око 2,2 км, допремају до постројења за пречишћавање. Сва изворишта са којих се водом снабдева подручје Ивањице по типу припадају локалним извориштима.
У погледу капацитета постојећих изворишта, расположиве количине воде износе око 240 л/с са локалитета ,,Куманица“, 25 л/с са водозахвата на Рзињској реци и 15 л/с на Дрвничком потоку, што, према прорачунима спроведеним у оквиру постојеће верификоване техничке документације, задовољава будуће потребе за водом овог подручја (око 240 л/с до 250 л/с).
Даље се третиране воде, преко резервоара ,,Лучка Река“, а путем постојећих цевовода Ø 250 мм, и делимично изграђених главних цевовода Ø 300 и Ø 400 мм шаљу ка потрошачима.
Квалитет воде за пиће прерађене на постројењу за пречишћавање воде за пиће ,,Лучка Река“ и испоручене у систем за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља, задовољава све прописане услове. Анализе воде за пиће врше се у складу са важећим Правилником о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Службени гласник СРС“, бр. 60/81), и досадашњи резултати анализа које врши Завод за јавно здравље Чачак показали су да је вода за пиће потпуно исправна.