ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара
Предмет јавне набавке су хемикалије за пречишћавање воде за пиће.

спилл-цхемицал-фото
Назив и ознака из општег речника набавке – Хемијски производи – 24000000-4.
Предмет јавне набавке обликован је у три партије, а то су:
Партија 1 – набавка течног хлора и натријум хипохлорита,
Партија 2 – набавка алуминијум сулфата,
Партија 3 – набавка натријум силиката,
Партија 4 – набавка полиелектролита.
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом економски најповољније понуде чији су елементи: понуђена цена и трошковна економичност.
Заинтересована лица могу извршити непосредан увид у конкурсну документацију или преузети конкурсну документацију сваког радног дана, у времену од 7 до 15,00 часова у просторијама предузећа. Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације, конкурсну документацију доставити поштом или путем електронске поште. Конкурсна документација се може преузети и на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у једној затвореној коверти или кутији, без обзира на број партија за које понуђач подноси понуду, са назнаком “Понуда за јавну набавку хемикалија, за партију/е _____________________ (навести број и назив партије) – НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 27.01.2015.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.01.2015.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.